Title: Řízení pracovního kapitálu a nákladů ve vybraném podniku
Other Titles: Management of working capital and costs in a chosen company
Authors: Matyášová, Klára
Advisor: Červený, Josef
Referee: Lukeš, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9798
Keywords: pracovní kapitál;čistý pracovní kapitál;náklady;kalkulace;rozpočty
Keywords in different language: working capital;net working capital;costs;costing;budgets
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení pracovního kapitálu a nákladů ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první části diplomové práce jsou objasněny pojmy týkající se pracovního kapitálu, jeho jednotlivých složek, a způsobu řízení. Dále jsou zde vymezeny náklady, jejich členění a metody jejich řízení. Teoretické znalosti na základě literární rešerše jsou využity v části praktické, ve které je nejprve představena zvolená společnost, provedena SWOT analýza a finanční analýza, následuje analýza řízení pracovního kapitálu a nákladů ve vybraném podnikatelském subjektu, její kritické zhodnocení včetně návrhů možných zlepšení.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on working capital and cost management in selected company. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the first part, the concepts of working capital, its components and working capital management are explained. Furthermore, the costs, cost structure and cost management are defined. Theoretical knowledge gained from literature research is used in the practical part, in which the selected company is introduced, a SWOT analysis and financial analysis performed, followed by analysis of working capital management and costs in the selected business entity and its critical evaluation including suggestions for possible improvements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Analyza pracovniho kapitalu a nakladu ve vybranem podniku - Matyasova Klara.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
matyasova.pdfPosudek vedoucího práce625,74 kBAdobe PDFView/Open
matyasova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce557,83 kBAdobe PDFView/Open
matyasova.PDFPrůběh obhajoby práce228,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9798

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.