Název: Hodnocení efektivnosti vybraného investičního projektu
Další názvy: Efficiency evaluation of selected investment project
Autoři: Oroszová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Krechovská, Michaela
Oponent: Lukeš, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9803
Klíčová slova: investiční projekt;investiční rozhodování;hodnocení efektivnosti investic
Klíčová slova v dalším jazyce: investment projects;investment decision;investment efficiency evaluation
Abstrakt: Diplomová práce na téma "Hodnocení efektivnosti vybraného investičního projektu" je rozdělena do dvou částí. První část tvoří teoretický základ pro zpracování praktické části, která se věnuje posouzení efektivnosti konkrétního investičního projektu. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů investičního rozhodování. Práce zahrnuje charakteristiku jednotlivých fází investičního projektu a postup stanovení plánovaných peněžních toků z investice. Teoretická část obsahuje také analýzu jednotlivých metod hodnocení efektivnosti investičních projektů. Součástí praktické části je představení vybrané společnosti a jejího investičního záměru. Analyzovaný investiční projekt představuje pořízení nového obráběcího centra. Posouzení efektivnosti tohoto projektu je provedeno na základě metod čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta, indexu rentability a doby návratnosti. Závěr práce poskytuje doporučení pro další postup společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis "Efficiency evaluation of selected investment project" is divided into two parts. The first part is a theoretical basis for the practical part, which is focused on evaluation of the effectiveness of a particular investment project. The theoretical part defines the basic concepts of investment decision. The work also includes a description of the various phases of the investment project and the process of determining planned investment cash flows. The theoretical part also contains the characteristics of the different methods of evaluation of investment projects. The practical part of the thesis contains a description of the company and its investment project. Analyzed investment project represents the acquisition of new milling machine. The effectiveness of this project is evaluated on the basis of the methods such as net present value, internal rate of return, profitability index and payback period. The conclusion provides recommendations for further decision of the company.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn. Plný text bude přístupný od 26. 04. 2112.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace, Lenka Oroszova.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
oroszova.pdfPosudek vedoucího práce569,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oroszova_1.pdfPosudek oponenta práce561,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oroszova_2.PDFPrůběh obhajoby práce213,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oroszova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP458,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9803

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.