Název: Komparace švédského a českého důchodového systému
Další názvy: Comparison of Swedish and Czech pension system
Autoři: Pecková, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Hejduková, Pavlína
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9805
Klíčová slova: důchodový systém;PAYG systém;důchodové pojištění;starobní důchod;penzijní fondy;výnosnost;rizikovost
Klíčová slova v dalším jazyce: pension system;PAYG system;social insurance;income pension;pension fund;productiveness;riskiness
Abstrakt: Práce se zabývá švédským důchodovým systémem a jeho možnou inspirací pro českých důchodový systém. První část práce je zaměřena na obecnou charakteristiku důchodových systémů z hlediska jejich přístupů k financování. Následuje podrobná analýza švédského i českého důchodového systému dle jednotlivých pilířů. Analýza je provedena pomocí zvolených parametrů. Praktická část práce obsahuje srovnání posuzovaných důchodových systémů a navržené možné změny v nastavení jednotlivých pilířů na základě inspirace Švédskem. Další praktická část se věnuje podrobné analýze penzijních fondů, a to z hlediska výnosnosti, rizikovosti a posouzení skutečného přínosu penzijních fondů na základě Sharpova poměru. Na závěr práce jsou uvedena doporučení pro český systém vyplývající z provedené analýzy.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is dealing with Swedish pension system and the opportunity to use the key points of the pillars in the Czech pension system. The very first part of the thesis is focused on main characteristics of pension systems due to its´ approaches to funding. Detailed analysis of the Swedish and Czech pension system according to three pillars is following the fundamental description of the approaches. This analysis has been realized with thoroughly chosen indicators. In the first place practical part of the thesis is based on comparison of both pension systems and possible changes of individual pillars which could be implemented to the Czech pension system inspired by the Sweden. Secondly the practical part is dealing with detailed analysis of the pension funds and their productivity ratio and risks, also this part of the thesis is focusen on assessment of the real benefits of those funds using Sharpe Ratio. Final part of the diploma thesis is introducing recommendations for the Czech pension system consequential to analyses which have been previously realized.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
K10N0128P_DP2013.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
peckova.PDFPosudek vedoucího práce658,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
peckova.pdfPosudek oponenta práce638,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
peckova.PDF(1).PDFPrůběh obhajoby práce196,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9805

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.