Title: Komparace švédského a českého důchodového systému
Other Titles: Comparison of Swedish and Czech pension system
Authors: Pecková, Pavlína
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Karlovec, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9805
Keywords: důchodový systém;PAYG systém;důchodové pojištění;starobní důchod;penzijní fondy;výnosnost;rizikovost
Keywords in different language: pension system;PAYG system;social insurance;income pension;pension fund;productiveness;riskiness
Abstract: Práce se zabývá švédským důchodovým systémem a jeho možnou inspirací pro českých důchodový systém. První část práce je zaměřena na obecnou charakteristiku důchodových systémů z hlediska jejich přístupů k financování. Následuje podrobná analýza švédského i českého důchodového systému dle jednotlivých pilířů. Analýza je provedena pomocí zvolených parametrů. Praktická část práce obsahuje srovnání posuzovaných důchodových systémů a navržené možné změny v nastavení jednotlivých pilířů na základě inspirace Švédskem. Další praktická část se věnuje podrobné analýze penzijních fondů, a to z hlediska výnosnosti, rizikovosti a posouzení skutečného přínosu penzijních fondů na základě Sharpova poměru. Na závěr práce jsou uvedena doporučení pro český systém vyplývající z provedené analýzy.
Abstract in different language: The diploma thesis is dealing with Swedish pension system and the opportunity to use the key points of the pillars in the Czech pension system. The very first part of the thesis is focused on main characteristics of pension systems due to its´ approaches to funding. Detailed analysis of the Swedish and Czech pension system according to three pillars is following the fundamental description of the approaches. This analysis has been realized with thoroughly chosen indicators. In the first place practical part of the thesis is based on comparison of both pension systems and possible changes of individual pillars which could be implemented to the Czech pension system inspired by the Sweden. Secondly the practical part is dealing with detailed analysis of the pension funds and their productivity ratio and risks, also this part of the thesis is focusen on assessment of the real benefits of those funds using Sharpe Ratio. Final part of the diploma thesis is introducing recommendations for the Czech pension system consequential to analyses which have been previously realized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K10N0128P_DP2013.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFView/Open
peckova.PDFPosudek vedoucího práce658,3 kBAdobe PDFView/Open
peckova.pdfPosudek oponenta práce638,68 kBAdobe PDFView/Open
peckova.PDF(1).PDFPrůběh obhajoby práce196,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.