Název: Švédská důchodová reforma jakožto inspirace pro český \nl{}penzijní systém
Další názvy: Swedish pension reform as an inspiration for the Czech pension system
Autoři: Putirková, Soňa
Vedoucí práce/školitel: Hejduková, Pavlína
Oponent: Preněk, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9810
Klíčová slova: sociální zabezpečení;důchodový systém;PAYG systém;fondový systém;NDC systém
Klíčová slova v dalším jazyce: social security;pension system;PAYG system;funded system;NDC system
Abstrakt: Práce se zabývá švédským důchodovým systémem a jeho následnou aplikací na podmínky ČR. Jejím cílem je zjistit, jak by se tyto změny projevily především ve financování důchodového systému ČR. První část práce je zaměřena na charakteristiku sociálního zabezpečení obecně. Popisuje jednotlivé modely a také přístupy k jeho financování. Následuje podrobná analýza švédského i českého důchodového systému dle jednotlivých pilířů. Řešena je podoba jejich předreformních i poreformních stavů. Praktická část práce obsahuje srovnání zmíněných důchodových systémů, které umožňuje následnou aplikaci švédského reformovaného důchodového systému na české podmínky. Výsledná podoba jednotlivých pilířů českého důchodového systému inspirovaného švédskou reformou je v průběhu aplikace srovnávána se současným systémem.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with the Swedish pension system and its subsequent application on the conditions in the Czech Republic. The goal of the thesis is to find out how these changes would be reflected especially in the financing of the Czech pension system. The first part focuses on the characteristics of social security in general. It describes individual models and also approaches to financing it. A detailed analysis of the Swedish and Czech pension system according to the individual pillars follows. Their pre-reform and post-reform states are discussed. The applied section of the thesis contains a comparison of the mentioned pension systems which allows for the following application of the Swedish reformed pension system on conditions in the Czech Republic. During the application, the resulting form of the individual pillars of the Czech pension system inspired by the Swedish reform is compared with the current system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Svedska duchodova reforma jakozto inspirace pro cesky penzijni system.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
31_ved_putirkova.pdfPosudek vedoucího práce660,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
27_opon_putirkova.pdfPosudek oponenta práce614,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Putirkova.PDFPrůběh obhajoby práce324,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9810

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.