Title: Švédská důchodová reforma jakožto inspirace pro český \nl{}penzijní systém
Other Titles: Swedish pension reform as an inspiration for the Czech pension system
Authors: Putirková, Soňa
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Preněk, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9810
Keywords: sociální zabezpečení;důchodový systém;PAYG systém;fondový systém;NDC systém
Keywords in different language: social security;pension system;PAYG system;funded system;NDC system
Abstract: Práce se zabývá švédským důchodovým systémem a jeho následnou aplikací na podmínky ČR. Jejím cílem je zjistit, jak by se tyto změny projevily především ve financování důchodového systému ČR. První část práce je zaměřena na charakteristiku sociálního zabezpečení obecně. Popisuje jednotlivé modely a také přístupy k jeho financování. Následuje podrobná analýza švédského i českého důchodového systému dle jednotlivých pilířů. Řešena je podoba jejich předreformních i poreformních stavů. Praktická část práce obsahuje srovnání zmíněných důchodových systémů, které umožňuje následnou aplikaci švédského reformovaného důchodového systému na české podmínky. Výsledná podoba jednotlivých pilířů českého důchodového systému inspirovaného švédskou reformou je v průběhu aplikace srovnávána se současným systémem.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the Swedish pension system and its subsequent application on the conditions in the Czech Republic. The goal of the thesis is to find out how these changes would be reflected especially in the financing of the Czech pension system. The first part focuses on the characteristics of social security in general. It describes individual models and also approaches to financing it. A detailed analysis of the Swedish and Czech pension system according to the individual pillars follows. Their pre-reform and post-reform states are discussed. The applied section of the thesis contains a comparison of the mentioned pension systems which allows for the following application of the Swedish reformed pension system on conditions in the Czech Republic. During the application, the resulting form of the individual pillars of the Czech pension system inspired by the Swedish reform is compared with the current system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svedska duchodova reforma jakozto inspirace pro cesky penzijni system.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
31_ved_putirkova.pdfPosudek vedoucího práce660,58 kBAdobe PDFView/Open
27_opon_putirkova.pdfPosudek oponenta práce614,27 kBAdobe PDFView/Open
Putirkova.PDFPrůběh obhajoby práce324,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9810

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.