Title: Analýza účetního výkaznictví Policie ČR
Other Titles: The accounting reporting analysis of Police of the Czech Republic
Authors: Brejchová, Andrea
Advisor: Hinke, Jana
Referee: Zborková, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9812
Keywords: Policie ČR;organizační složka státu;účetní postupy
Keywords in different language: Czech Police;organization state component;accounting procedures
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na základní problematiku účetního výkaznictví Policie ČR, jakožto organizační složky státu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy organizační složky státu a poté je definován její právní základ. Poté jsou v diplomové práci popsány výchozí účetní postupy Policie ČR, analýza jejich vývoje a vazba na rozpočet. Součástí praktické části je také charakteristika podnikatelského subjektu, se kterým je Policie ČR následně srovnávána v oblasti účetních postupů. Na závěr je shrnuta problematika účetního výkaznictví popsaných subjektů, vyzdvižení zásadních rozdílů a navržení několika opatření, která by výše uvedeným účetním jednotkám prospěla.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the Czech Police accounting main matters, as organization state component. Theoretical part explains main definitions of organization state component and then the legal fundament is defined. Main accounting procedures of the Czech Police as well as its development analysis and connection to budget are described in following chapter. Portion of the practical part is also characteristic of business entity to which is the Czech Police compared in accounting procedures area. Accounting system of described subjects is resumed at the end as well as main differences highlight and suggesting several improvement precautions from which all mentioned accounting subjects would benefit.
Rights: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 26. 04. 2112.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brejchova Andrea, DP, 2013.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
brejchova.pdfPosudek vedoucího práce652,73 kBAdobe PDFView/Open
brejchova_1.pdfPosudek oponenta práce591,62 kBAdobe PDFView/Open
brejchova_2.PDFPrůběh obhajoby práce227 kBAdobe PDFView/Open
Brejchova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP323,3 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9812

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.