Název: Analýza účetního výkaznictví Policie ČR
Další názvy: The accounting reporting analysis of Police of the Czech Republic
Autoři: Brejchová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Hinke, Jana
Oponent: Zborková, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9812
Klíčová slova: Policie ČR;organizační složka státu;účetní postupy
Klíčová slova v dalším jazyce: Czech Police;organization state component;accounting procedures
Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřena na základní problematiku účetního výkaznictví Policie ČR, jakožto organizační složky státu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy organizační složky státu a poté je definován její právní základ. Poté jsou v diplomové práci popsány výchozí účetní postupy Policie ČR, analýza jejich vývoje a vazba na rozpočet. Součástí praktické části je také charakteristika podnikatelského subjektu, se kterým je Policie ČR následně srovnávána v oblasti účetních postupů. Na závěr je shrnuta problematika účetního výkaznictví popsaných subjektů, vyzdvižení zásadních rozdílů a navržení několika opatření, která by výše uvedeným účetním jednotkám prospěla.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the Czech Police accounting main matters, as organization state component. Theoretical part explains main definitions of organization state component and then the legal fundament is defined. Main accounting procedures of the Czech Police as well as its development analysis and connection to budget are described in following chapter. Portion of the practical part is also characteristic of business entity to which is the Czech Police compared in accounting procedures area. Accounting system of described subjects is resumed at the end as well as main differences highlight and suggesting several improvement precautions from which all mentioned accounting subjects would benefit.
Práva: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 26. 04. 2112.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Brejchova Andrea, DP, 2013.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
brejchova.pdfPosudek vedoucího práce652,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
brejchova_1.pdfPosudek oponenta práce591,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
brejchova_2.PDFPrůběh obhajoby práce227 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejchova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP323,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9812

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.