Název: Oceňování akcií s využitím fundamentální analýzy
Další názvy: Stock Valuation Using Fundamental Analysis
Autoři: Samek, Václav
Vedoucí práce/školitel: Gangur, Mikuláš
Oponent: Sirotek, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9813
Klíčová slova: fundamentální analýza;oceňování akcií;vnitřní hodnota akcie;kapitálový trh
Klíčová slova v dalším jazyce: fundamental analysis;stock valuation;intrinsic value;capital market
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá oceňováním akcií americké telekomunikační společnosti AT&T Inc. na kapitálovém trhu. Metodickým přístupem k řešení problematiky je fundamentální analýza, která při hledání správného ocenění akcií bere v úvahu vývoj makroekonomického prostředí, odvětvových a interní faktorů výkonnosti firmy. V rámci diplomové práce je aplikováno několik nástrojů fundamentální analýzy, kterými jsou metoda volných peněžních toků do firmy (FCFF), Gordonův dividendový model a ukazatele relativního oceňování. Neoddělitelnou součástí fundamentální analýzy je rovněž stanovení požadované míry návratnosti investice na úrovni vážených průměrných nákladů na kapitál (WACC) a nákladů na vlastní kapitál pomocí modelu CAPM. Výstupem diplomové práce je nalezení správného ocenění akcií společnosti AT&T Inc. na kapitálovém trhu a srovnání výsledků fundamentální analýzy s reálným tržním oceněním.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with stock valuation of the American telecommunication corporation AT&T Inc. The methodological approach to stock valuation is fundamental analysis which takes account of macroeconomic environment, impact of industry factors, financial position and performance of company. For the purpose of stock valuation, a number of techniques are applied. The main methods are the free cash flow to the firm model (FCFF), the dividend discount model and the price multiples. The significant part of the thesis is the determination of required rate of return expressed in the form of the weighted average cost of capital and the cost of equity using the capital asset pricing model (CAPM). The major output of the diploma thesis is to derive the fair value estimates for AT&T's shares on the capital market and compare the outcomes of the fundamental analysis with the market stock value.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_SAMEK_2013.pdfPlný text práce831,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
samek.pdfPosudek vedoucího práce698,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
samek.PDFPosudek oponenta práce693,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
samek0001.PDFPrůběh obhajoby práce165,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9813

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.