Title: Oceňování akcií s využitím fundamentální analýzy
Other Titles: Stock Valuation Using Fundamental Analysis
Authors: Samek, Václav
Advisor: Gangur, Mikuláš
Referee: Sirotek, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9813
Keywords: fundamentální analýza;oceňování akcií;vnitřní hodnota akcie;kapitálový trh
Keywords in different language: fundamental analysis;stock valuation;intrinsic value;capital market
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá oceňováním akcií americké telekomunikační společnosti AT&T Inc. na kapitálovém trhu. Metodickým přístupem k řešení problematiky je fundamentální analýza, která při hledání správného ocenění akcií bere v úvahu vývoj makroekonomického prostředí, odvětvových a interní faktorů výkonnosti firmy. V rámci diplomové práce je aplikováno několik nástrojů fundamentální analýzy, kterými jsou metoda volných peněžních toků do firmy (FCFF), Gordonův dividendový model a ukazatele relativního oceňování. Neoddělitelnou součástí fundamentální analýzy je rovněž stanovení požadované míry návratnosti investice na úrovni vážených průměrných nákladů na kapitál (WACC) a nákladů na vlastní kapitál pomocí modelu CAPM. Výstupem diplomové práce je nalezení správného ocenění akcií společnosti AT&T Inc. na kapitálovém trhu a srovnání výsledků fundamentální analýzy s reálným tržním oceněním.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with stock valuation of the American telecommunication corporation AT&T Inc. The methodological approach to stock valuation is fundamental analysis which takes account of macroeconomic environment, impact of industry factors, financial position and performance of company. For the purpose of stock valuation, a number of techniques are applied. The main methods are the free cash flow to the firm model (FCFF), the dividend discount model and the price multiples. The significant part of the thesis is the determination of required rate of return expressed in the form of the weighted average cost of capital and the cost of equity using the capital asset pricing model (CAPM). The major output of the diploma thesis is to derive the fair value estimates for AT&T's shares on the capital market and compare the outcomes of the fundamental analysis with the market stock value.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_SAMEK_2013.pdfPlný text práce831,82 kBAdobe PDFView/Open
samek.pdfPosudek vedoucího práce698,11 kBAdobe PDFView/Open
samek.PDFPosudek oponenta práce693,26 kBAdobe PDFView/Open
samek0001.PDFPrůběh obhajoby práce165,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9813

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.