Název: Hypoteční úvěry
Další názvy: Mortgage loans
Autoři: Skudlová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Potměšil, Jaroslav
Oponent: Edl, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9815
Klíčová slova: hypotéka;hypoteční úvěr;úvěr;banka
Klíčová slova v dalším jazyce: mortgage;dead pledge;mortgage loan;mortgage credit;loan;credit;bank
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje problematice hypotečních úvěrů v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části této práce jsou objasněny základní pojmy z oblasti hypotečního úvěrování a teorie hypotečních úvěrů. Dále jsou zde kapitoly, které se týkají pojištění a státní podpory. Jsou zde také zmíněny způsoby převodu nemovitosti, která je zatížena zástavním právem. Závěr této teoretické části je tvořen kapitolou věnovanou historickému vývoji hypotečního bankovnictví. Teoretická část je bezprostředně následována praktickou. Tento oddíl začíná kapitolou zabývající se současným hypotečním trhem v České republice a predikcí jeho budoucího vývoje. Praktická část této diplomové práce pokračuje popisem vybraných finanční ústavů a jejich hypotečních produktů. Krátce jsou zde zmíněni i hypoteční makléři. Následuje kapitola věnovaná průzkumu hypotečního trhu. V závěru je provedeno vyhodnocení poznatků získaných z šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is attended to question of mortgage loans in the Czech Republic. This thesis is dividend into theoretical and practical part. In the first part there are explained the basic concepts of the sphere of mortgage lending and theory of mortgage loans. There are chapters below that relate to insurance and state subsidy. There are also mentioned ways of transfer of property that is encunbered by a mortgage right in real estate. The conclusion of this theoretical part is formed by the chapter that is attended to historical development of mortgage banking. The theoretical part is immediately followed by the practical part. This section begins with a chapter dealing with the current mortgage market in the Czech Republic and prediction of its future development. The practical part of this thesis goes on with describe of selected financial institutions and their mortgage lending products. There are briefly mentioned also mortgage brokers. The following chapter is devoted to the mortgage market survey. In the conclusion, an evaluation of knowledge gained from the survey has been performed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Hypotecni uvery - Skudlova.pdfPlný text práce15,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved_skudlova.PDFPosudek vedoucího práce773,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
29_opon_skudlova.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skuldova.PDFPrůběh obhajoby práce318 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9815

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.