Title: Finanční analýza firmy EBK ERET BERNARD, s. r. o.
Other Titles: The Financial Analysis in the EBK ERET BERNARD, s. r. o.
Authors: Synáčová, Kateřina
Advisor: Lukáš, Ladislav
Referee: Karlovec, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9819
Keywords: finanční analýza;výsledek hospodaření;rentabilita;model
Keywords in different language: financial analysis;profit;return;model
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřená na analýzu hospodaření společnosti EBK ERET BERNARD, s. r. o. během jejího devítiletého působení. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. Po objasnění významu finanční analýzy při finančním řízení následuje představení teoretického základu pro zpracování finanční analýzy. Ve třetí části je představena společnost EBK ERET BERNARD, s. r. o. Následující čtvrtá část zpracovává finanční analýzu vybrané společnosti. Výstupy jsou zhodnoceny nejen na základě doporučených hodnot, ale i na základě odvětvových ukazatelů. Na finanční stabilitu společnosti je nahlíženo i pomocí bonitních a bankrotních modelů, které dokážou stanovit predikci vývoje v dalších letech. Pátá část hodnotí stabilitu podniku a zpracovává doporučení při dalším rozhodování společnosti.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the analysis of the EBK ERET BERNARD, s. r. o. during her nine years of action. The thesis is divided into five main parts. After clarification of the meaning of financial analysis in financial management, follows the introduction in theoretical basis for the processing of financial analysis. Company EBK ERET BERNARD, s. r. o. is introduced in the third part. The following fourth part presents financial analysis of the chosen company. Results are evaluated not only on the basis of suggested values, but also on the basis of sector indicators. On the financial stability of the company we can look also thanks to creditworthy and bankruptcy models, that can set up a prediction of development in the coming years. The Fifth part assesses the stability of the company and prepares recommendations for further decision making of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KFU_DP_Synacova_Finannci analyza firmy EBK ERET BERNARD.pdfPlný text práce7,15 MBAdobe PDFView/Open
synacova.PDFPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
synacova.pdfPosudek oponenta práce686,94 kBAdobe PDFView/Open
synacova0001.PDFPrůběh obhajoby práce185,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9819

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.