Název: Finanční analýza firmy EBK ERET BERNARD, s. r. o.
Další názvy: The Financial Analysis in the EBK ERET BERNARD, s. r. o.
Autoři: Synáčová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Lukáš, Ladislav
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9819
Klíčová slova: finanční analýza;výsledek hospodaření;rentabilita;model
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;profit;return;model
Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřená na analýzu hospodaření společnosti EBK ERET BERNARD, s. r. o. během jejího devítiletého působení. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. Po objasnění významu finanční analýzy při finančním řízení následuje představení teoretického základu pro zpracování finanční analýzy. Ve třetí části je představena společnost EBK ERET BERNARD, s. r. o. Následující čtvrtá část zpracovává finanční analýzu vybrané společnosti. Výstupy jsou zhodnoceny nejen na základě doporučených hodnot, ale i na základě odvětvových ukazatelů. Na finanční stabilitu společnosti je nahlíženo i pomocí bonitních a bankrotních modelů, které dokážou stanovit predikci vývoje v dalších letech. Pátá část hodnotí stabilitu podniku a zpracovává doporučení při dalším rozhodování společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on the analysis of the EBK ERET BERNARD, s. r. o. during her nine years of action. The thesis is divided into five main parts. After clarification of the meaning of financial analysis in financial management, follows the introduction in theoretical basis for the processing of financial analysis. Company EBK ERET BERNARD, s. r. o. is introduced in the third part. The following fourth part presents financial analysis of the chosen company. Results are evaluated not only on the basis of suggested values, but also on the basis of sector indicators. On the financial stability of the company we can look also thanks to creditworthy and bankruptcy models, that can set up a prediction of development in the coming years. The Fifth part assesses the stability of the company and prepares recommendations for further decision making of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KFU_DP_Synacova_Finannci analyza firmy EBK ERET BERNARD.pdfPlný text práce7,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
synacova.PDFPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
synacova.pdfPosudek oponenta práce686,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
synacova0001.PDFPrůběh obhajoby práce185,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9819

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.