Název: Aplikace Mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vybraném podniku
Další názvy: Application of International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities in selected enterprise
Autoři: Zemanová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Hinke, Jana
Oponent: Varmusová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9827
Klíčová slova: mezinárodní standard účetního výkaznictví pro malé a střední podniky;české účetní předpisy;účetní systém;zákon o účetnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: international financial reporting standard for small and medium sized enterprises;czech accounting rules;accounting system;accounting act
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky a jeho aplikací ve vybrané společnosti, která sestavuje účetní závěrku podle českých účetních předpisů. Práce je rozdělena na část praktickou a teoretickou. V teoretické části jsou představeny účetní systémy, které určitým způsobem ovlivňují jak český účetní systém tak IFRS for SME a vysvětlen harmonizační proces mezi těmito systémy. Práce se detailněji zaměřuje na standard pro malé a střední podniky a české účetní předpisy. Pro aplikaci IFRS for SME ve vybrané společnosti bylo nezbytné charakterizovat tento účetní systém a porovnat jej s českými účetními předpisy. Na základě této komparace byla vypracována praktická část práce. V jejím úvodu bylo potřebné charakterizovat účetní systém vybrané společnosti, což posloužilo k vytipování oblastí, které bylo třeba upravit tak, aby odpovídaly požadavkům IFRS for SME. V poslední kapitole byly shrnuty všechny provedené úpravy a vysvětlen celkový dopad změny účetního systému na výkazy sledované společnosti. Na závěr byly, na základě provedených úprav, sestaveny vybrané výkazy podle standardu pro malé a střední podniky.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis deals with the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized entities and its application in the selected enerprise, which prepares its financial statements in accordance with the Czech accounting regulations. Thesis is divided into practical and theoretical part. Theoretical part introduces accounting systems, which somehow influence both Czech accounting system and IFRS for SME, and explains the process of harmonization between these two systems. Thesis is in detail focused on the standard for small and medium-sized entities and Czech accounting rules. On the bases of this comparison was written the practical part of this thesis. In its introduction it was necessary to characterize the accounting system of the chosen company, which helped to select areas, which had to be modified to meet the requirements of IFRS for SME. In the last chapter were summarized all modifications and explained the overall impact of the changes of accounting system on the company statements. In the conclusion were, on the basis of the modifications, compiled selected statements in accordance to the standard for small and medium enterprises.
Práva: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 07. 12. 2111.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ZEMANOVA - Aplikace IFRS for SME ve vybranem podniku.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
5_ved_Zemanova.pdfPosudek vedoucího práce591,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
41_opon_Zemanova.pdfPosudek oponenta práce647,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zemanova.PDFPrůběh obhajoby práce318,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zemanova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP339,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9827

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.