Title: Průběh a hodnocení projektu spolufinancovaného z fondů EU
Other Titles: The progress and evaluation of the project co-financed from EU funds
Authors: Bíliková, Kateřina
Advisor: Vacek, Jiří
Referee: Ircingová, Jarmila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9829
Keywords: projekt spolufinancovaný ze zdrojů EU;hodnocení průběhu projektu;CBA
Keywords in different language: Project co-financed by the EU;evaluation during the project;CBA
Abstract: Cílem této diplomové práce bylo hodnocení průběhu a úspěšnosti projektu zaměřeného na vzdělávání zaměstnanců. Tato zpětná vazba byla realizována prostřednictvím analýzy průběhu celého projektu se zaměřením se na plnění monitorovacích indikátorů, sankce, problémy a podstatné změny. Dále byla provedena CBA, prostřednictvím této analýzy byly definovány přínosy a náklady plynoucí beneficientům z realizace projektu. Finančně neocenitelné přínosy byly zjišťovány prostřednictvím dotazníkového šetření provedeného mezi zúčastěnými podniky. Toto šetření se zaměřilo na stanovení přínosů projektu a spokojenosti podniků s organizací a obsahem vzdělávacích aktivit. Na základě zvážení všech těchto informací se došlo k závěru, že realizaci tohoto projektu lze považovat za úspěšnou.
Abstract in different language: The aim of this thesis was to evaluate the progress and success of a project aimed at training of employees. This evaluation was realized by using analysis throughout the project with a focus on compliance with monitoring indicators, penalties, problems and major changes. Moreover, using CBA analysis were defined costs and benefits arising to beneficiaries of this project. Benefits that cannot be evaluated financially were identified using a questionnaire survey conducted among the participating companies. This survey was focused on finding benefits of the project and satisfaction of companies with the organization and content of education activities. Analysis of these information leas to the conclusion, that the realization of this project can be considered successful.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Bilikova.pdfPlný text práce461,66 kBAdobe PDFView/Open
pv Bilikova.PDFPosudek vedoucího práce587,5 kBAdobe PDFView/Open
po Bilikova.PDFPosudek oponenta práce595,28 kBAdobe PDFView/Open
Bilikova.PDFPrůběh obhajoby práce170,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.