Název: Průběh a hodnocení projektu spolufinancovaného z fondů EU
Další názvy: The progress and evaluation of the project co-financed from EU funds
Autoři: Bíliková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Vacek, Jiří
Oponent: Ircingová, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9829
Klíčová slova: projekt spolufinancovaný ze zdrojů EU;hodnocení průběhu projektu;CBA
Klíčová slova v dalším jazyce: Project co-financed by the EU;evaluation during the project;CBA
Abstrakt: Cílem této diplomové práce bylo hodnocení průběhu a úspěšnosti projektu zaměřeného na vzdělávání zaměstnanců. Tato zpětná vazba byla realizována prostřednictvím analýzy průběhu celého projektu se zaměřením se na plnění monitorovacích indikátorů, sankce, problémy a podstatné změny. Dále byla provedena CBA, prostřednictvím této analýzy byly definovány přínosy a náklady plynoucí beneficientům z realizace projektu. Finančně neocenitelné přínosy byly zjišťovány prostřednictvím dotazníkového šetření provedeného mezi zúčastěnými podniky. Toto šetření se zaměřilo na stanovení přínosů projektu a spokojenosti podniků s organizací a obsahem vzdělávacích aktivit. Na základě zvážení všech těchto informací se došlo k závěru, že realizaci tohoto projektu lze považovat za úspěšnou.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis was to evaluate the progress and success of a project aimed at training of employees. This evaluation was realized by using analysis throughout the project with a focus on compliance with monitoring indicators, penalties, problems and major changes. Moreover, using CBA analysis were defined costs and benefits arising to beneficiaries of this project. Benefits that cannot be evaluated financially were identified using a questionnaire survey conducted among the participating companies. This survey was focused on finding benefits of the project and satisfaction of companies with the organization and content of education activities. Analysis of these information leas to the conclusion, that the realization of this project can be considered successful.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Bilikova.pdfPlný text práce461,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pv Bilikova.PDFPosudek vedoucího práce587,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
po Bilikova.PDFPosudek oponenta práce595,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bilikova.PDFPrůběh obhajoby práce170,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9829

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.