Title: Využití prostředí ArcGIS pro zpracování dat leteckého \nl laserového skenování
Other Titles: Using ArcGIS for data processing of airborne laser scanning data
Authors: Potřebová, Lucie
Advisor: Fiala, Radek
Referee: Dušánek, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9833
Keywords: letecké laserové skenování;digitální model reliéfu;digitální model povrchu;digitální model terénu;nepravidelná trojúhelníková síť;3D analyst;terrain management toolset;terrain and TIN surface toolset;terénní dataset;pohledové pyramidy;Python
Keywords in different language: aerial laser scanning;digital ground model;digital surface model;digital terrain model;3D analyst;terrain management toolset;terrain and TIN Surface toolset;terrain dataset;terrain pyramids;Python;triangulated irregular network
Abstract: Diplomová práce se zabývá využitím dat leteckého laserového skenování k tvorbě digitálního modelu terénu. Teoretická část práce je věnována principům a využití leteckého laserového skenování, filtraci naměřených dat a popisu výškopisných databází České republiky. V praktické části diplomové práce je ukázán postup tvorby digitálního modelu reliéfu a digitálního modelu povrchu z dat leteckého laserového skenování nad vybranými územími. V prostředí software ArcGIS je prakticky ukázána tvorba různých typů pohledových pyramid a celý proces tvorby výškopisného modelu je automatizován pomocí skriptu v programovacím jazyce Python. Vytvořené digitální modely terénu jsou analyzovány a vzájemně porovnány. Výsledkem analýzy je pak soubor doporučení k metodám tvorby digitálních modelů terénu v prostředí ArcGIS v závislosti na typu terénu.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the usage of aerial laser scanning data for the purpose of creating a digital terrain model. The theoretical part of the thesis is devoted to the rules, filtering and the usage of aerial laser scanning and describes hypsography databases of the Czech Republic as well. The practical part of the thesis explores the procedure of creating digital ground model and digital surface model based on aerial laser scanning data of selected areas. In software ArcGIS both creation of various types of terrain pyramids and the whole process of creating hypsography model automated through the script in programming language Python are practically shown there. The created digital terrain models are analysed and confronted. Then the result of the analysis is a set of suggestions for the methods used for creation of digital terrain models in ArcGIS according to the type of terrain.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Potrebova_2013.pdfPlný text práce14,89 MBAdobe PDFView/Open
PV_Potrebova.pdfPosudek vedoucího práce73,26 kBAdobe PDFView/Open
PO_Potrebova.pdfPosudek oponenta práce151,08 kBAdobe PDFView/Open
OBH_Potrebova.pdfPrůběh obhajoby práce36,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.