Název: Využití prostředí ArcGIS pro zpracování dat leteckého \nl laserového skenování
Další názvy: Using ArcGIS for data processing of airborne laser scanning data
Autoři: Potřebová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Fiala, Radek
Oponent: Dušánek, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9833
Klíčová slova: letecké laserové skenování;digitální model reliéfu;digitální model povrchu;digitální model terénu;nepravidelná trojúhelníková síť;3D analyst;terrain management toolset;terrain and TIN surface toolset;terénní dataset;pohledové pyramidy;Python
Klíčová slova v dalším jazyce: aerial laser scanning;digital ground model;digital surface model;digital terrain model;3D analyst;terrain management toolset;terrain and TIN Surface toolset;terrain dataset;terrain pyramids;Python;triangulated irregular network
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá využitím dat leteckého laserového skenování k tvorbě digitálního modelu terénu. Teoretická část práce je věnována principům a využití leteckého laserového skenování, filtraci naměřených dat a popisu výškopisných databází České republiky. V praktické části diplomové práce je ukázán postup tvorby digitálního modelu reliéfu a digitálního modelu povrchu z dat leteckého laserového skenování nad vybranými územími. V prostředí software ArcGIS je prakticky ukázána tvorba různých typů pohledových pyramid a celý proces tvorby výškopisného modelu je automatizován pomocí skriptu v programovacím jazyce Python. Vytvořené digitální modely terénu jsou analyzovány a vzájemně porovnány. Výsledkem analýzy je pak soubor doporučení k metodám tvorby digitálních modelů terénu v prostředí ArcGIS v závislosti na typu terénu.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with the usage of aerial laser scanning data for the purpose of creating a digital terrain model. The theoretical part of the thesis is devoted to the rules, filtering and the usage of aerial laser scanning and describes hypsography databases of the Czech Republic as well. The practical part of the thesis explores the procedure of creating digital ground model and digital surface model based on aerial laser scanning data of selected areas. In software ArcGIS both creation of various types of terrain pyramids and the whole process of creating hypsography model automated through the script in programming language Python are practically shown there. The created digital terrain models are analysed and confronted. Then the result of the analysis is a set of suggestions for the methods used for creation of digital terrain models in ArcGIS according to the type of terrain.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Potrebova_2013.pdfPlný text práce14,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Potrebova.pdfPosudek vedoucího práce73,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Potrebova.pdfPosudek oponenta práce151,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OBH_Potrebova.pdfPrůběh obhajoby práce36,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9833

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.