Název: Makroekonometrické simultanní modely a jejich aplikace\nl na~reálná data
Další názvy: Simultaneous macroeconometric models and their application to real data.
Autoři: Polívka, Jan
Vedoucí práce/školitel: Šedivá, Blanka
Oponent: Ťoupal, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9847
Klíčová slova: ekonometrická analýza;simultánní modely;3SLS-odhad;regresní diagnostika
Klíčová slova v dalším jazyce: economtric analysis;simultaneous models;3SLS-estimation;regression diagnostics
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá makroekonometrickým modelováním ekonomiky České republiky. Je zde uveden přehledný souhrn doposud specifikovaných modelů. Dále byl vybrán klasický keynesiánský IS-LM model, u kterého byly odhadovány parametry třístupňovou metodou nejmenších čtverců. Regresní analýza a diagnostika byla provedena v programovacím prostředí Matlab. Některé testy již byly součástí statistického toolboxu, jiné bylo potřeba doprogramovat. Byla také testována stabilita parametrů. Na základě výsledků odhadu původního modelu byl dále odvozen modifikovaný model, který byl opět odhadnut a statisticky verifikován.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with macroeconometric simulation of the Czech Republic´s economy. In this thesis, a clear summary of previously specified models is presented. Further, the classical Keynesian IS-LM model was chosen, where the parameters were estimated by Three Stage Least Squares method. Regression analysis and diagnosis was conducted in Matlab. Some of the tests have already been included in the statistical toolbox, others had to be programmed. The stability of the parameters was also tested. Based on the estimation results of original simulation, the modified model was derived which was again estimated and statistically verified.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Polivka.pdfPlný text práce686,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Polivka.pdfPosudek vedoucího práce112,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Polivka.pdfPosudek oponenta práce216,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Polivka.pdfPrůběh obhajoby práce30,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9847

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.