Název: Postavení ženy ve veřejném životě
Další názvy: The position of women in public life
Autoři: Karlíková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Čabanová, Bohumila
Oponent: Valeš, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9858
Klíčová slova: gender;diskriminace;kvóty;rovné příležitosti pro muže a ženy;politika;volby;volební systém;politická strana;institucionální bariéry;individuální bariéry;společenské bariéry;strategie genderové rovnosti;pozitivní opatření
Klíčová slova v dalším jazyce: gender discrimination;quotas;equal opportunities for men and women;politics;elections;the electoral system;political party;institutional barriers;individual barriers;social barriers;strategies;gender equality;positive action
Abstrakt: Práce je zaměřena na celoevropský i celosvětový problém nízkého zastoupení žen ve vrcholné politice. Za pomoci analýzy dostupných dat a dokumentů a širokého spektra odborné literatury, jsem zmapovala současný stav participace žen a jejich zapojení do politické činnosti v České republice. Dále popisuji důležité faktory a bariéry, které ženám brání ve větším podílu na moci. Zjištěné poznatky jsem poté porovnala s několika vybranými zeměmi. Při zpracovávání tématu jsem využila zejména metody studia a analýzy dostupných zdrojů a dokumentů a sekundární analýzy dat vyhledaných výzkumných prací a statistických dat.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on the pan-European and global issue of low representation of women in top politics. By analyzing available data and documents, and a wide range of literature, I have mapped the current state of women's participation and their involvement in political activities in the Czech Republic. Also describe the important factors and barriers that women face in higher share of power. Learned I then compared with a few selected countries. When processing the topic I used mainly the method of study and analysis of available sources and documents and secondary analysis of data retrieved research papers and statistical data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KSR) / Theses (DPA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Karlikova Marketa rijen 2012.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karlikova DP - posudek VP.emlPosudek vedoucího práce1,05 MBUnknownZobrazit/otevřít
Karlikova DP - posudek OPPosudek oponenta práce475,49 kBUnknownZobrazit/otevřít
Karlikova - Protokol DPPrůběh obhajoby práce296,45 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9858

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.