Název: Předškolní vzdělávání v ČR jako sociálně-právní fenomén
Další názvy: The preschool education in the Czech Republic as a socio-legal phenomenon
Autoři: Mrázová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Čabanová, Bohumila
Oponent: Šejvl, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9863
Klíčová slova: mateřská škola;předškolní vzdělávání;sociální výzkum;dotazníkové šetření;sociální aspekty;právní aspekty;příspěvková organizace;finanční náklady;právní řád ČR;péče o dítě;dotace;právní úprava;mezinárodní smlouvy
Klíčová slova v dalším jazyce: kindergarten;preschool education;social research;questionnaire survey;social aspects;legal aspects;institution receiving contributions from state budget;financial costs;legal order of Czech republic;childcare;subsidy;legal regulation;international treaties
Abstrakt: Práce je rozdělena do třech hlavních kapitol, ve kterých se postupně zabývá předškolní výchovou jako společenským fenoménem (popsány jsou např. typy, funkce, či financování mateřských škol), předškolní výchovou jako právním fenoménem (rozebrán je vývoj právní úpravy týkající se předškolního vzdělávání na našem území od roku 1945; v současnosti účinná právní úprava, a to jak vnitrostátní, tak mezinárodní) a v praktické části nabízí srovnání aktuální situace v krajském městě a v menším městě, pro které jako podklad posloužilo dotazníkové šetření provedené v mateřských školách.
Abstrakt v dalším jazyce: The master´s thesis is devided into three parts, which are successively concentrated on the preschool education like a social phenomenon (there are described e.g. types, functions and financing of kindergartens), the preschool education like a legal phenomenon (there is described the development of legal regulation relating to the preschool education since 1945; the effective legal regulation - national as well as international), and in practical part there is compared the topical situation in regional town with the topical situation in small town. Results were found out on the basis of a questionnaire survey, which took place in kindergartens.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP 2013 - Eva Mrazova - FPR - ZCU.pdfPlný text práce8,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrazova - vedouci DPPosudek vedoucího práce879,47 kBUnknownZobrazit/otevřít
Mrazova - posudek OP.emlPosudek oponenta práce1,42 MBUnknownZobrazit/otevřít
Mrazova - protokol DP.emlPrůběh obhajoby práce532,07 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9863

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.