Title: Předškolní vzdělávání v ČR jako sociálně-právní fenomén
Other Titles: The preschool education in the Czech Republic as a socio-legal phenomenon
Authors: Mrázová, Eva
Advisor: Čabanová, Bohumila
Referee: Šejvl, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9863
Keywords: mateřská škola;předškolní vzdělávání;sociální výzkum;dotazníkové šetření;sociální aspekty;právní aspekty;příspěvková organizace;finanční náklady;právní řád ČR;péče o dítě;dotace;právní úprava;mezinárodní smlouvy
Keywords in different language: kindergarten;preschool education;social research;questionnaire survey;social aspects;legal aspects;institution receiving contributions from state budget;financial costs;legal order of Czech republic;childcare;subsidy;legal regulation;international treaties
Abstract: Práce je rozdělena do třech hlavních kapitol, ve kterých se postupně zabývá předškolní výchovou jako společenským fenoménem (popsány jsou např. typy, funkce, či financování mateřských škol), předškolní výchovou jako právním fenoménem (rozebrán je vývoj právní úpravy týkající se předškolního vzdělávání na našem území od roku 1945; v současnosti účinná právní úprava, a to jak vnitrostátní, tak mezinárodní) a v praktické části nabízí srovnání aktuální situace v krajském městě a v menším městě, pro které jako podklad posloužilo dotazníkové šetření provedené v mateřských školách.
Abstract in different language: The master´s thesis is devided into three parts, which are successively concentrated on the preschool education like a social phenomenon (there are described e.g. types, functions and financing of kindergartens), the preschool education like a legal phenomenon (there is described the development of legal regulation relating to the preschool education since 1945; the effective legal regulation - national as well as international), and in practical part there is compared the topical situation in regional town with the topical situation in small town. Results were found out on the basis of a questionnaire survey, which took place in kindergartens.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 2013 - Eva Mrazova - FPR - ZCU.pdfPlný text práce8,68 MBAdobe PDFView/Open
Mrazova - vedouci DPPosudek vedoucího práce879,47 kBUnknownView/Open
Mrazova - posudek OP.emlPosudek oponenta práce1,42 MBUnknownView/Open
Mrazova - protokol DP.emlPrůběh obhajoby práce532,07 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9863

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.