Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMatušková, Alena
dc.contributor.authorBrodníček, Daniel
dc.date.accepted2013-05-30
dc.date.accessioned2014-02-06T12:56:25Z
dc.date.available2012-06-14cs
dc.date.available2014-02-06T12:56:25Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-30
dc.identifier50903
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9870
dc.description.abstractV této bakalářské práce je cílem posoudit vývoj struktury osídlení v Karlovarském kraji od třicátých let 20. Století až do dnes. Především popisuje období předválečné, odsun německého obyvatelstva a začátek 21. Století. Dále jsou v práci popsány zaniklé vesnice a důvody jejich zániku. Mezi hlavní ukazatele osídlení byla zvolena hustota obyvatel, která byla využita k porovnání mezi okresy a správních oblastí obcí s rozšířenou působností v kraji. Dalšími ukazateli jsou rozdílný počet obyvatel a to jak v absolutních hodnotách, tak i relativních a národnostní proměna. Karlovarský kraj prodělal vysokou míru urbanizace. Dnes je druhý nejvíce urbanizovaným krajem. Hlavní důvod byl odsun německého obyvatelstva a následné dosídlení kraje Čechy a Slováky, kteří se hlavně stěhovali do větších měst. K této proměně dopomohla také nízká úroveň dopravního spojení do menších osad. V centrech správních oblastí obce s rozšířenou působností žije nad 50% všech obyvatel žijících na daném území.cs
dc.format51 s., 12. s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50903-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectosídlenícs
dc.subjecturbanizacecs
dc.subjectKarlovarský krajcs
dc.subjectzaniklé vesnicecs
dc.subjectpočet obyvatelcs
dc.titleVývoj struktury osídlení Karlovarského kraje od 30. let 20. století do současnostics
dc.title.alternativeThe development of structure settlement in Karlovy Vary region since 30s of 20th century to the presenten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentCentrum biologie, geověd a envigogikycs
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe goal of this bachelor?s work is to assess development of populating structure in Carlsbad region since the thirtieth years in the twentieth century up to this day. Above all it describes lapse of time pre-war, discplacement of German population and the start of twenty-first century. Next in the work are described vanished villages and reasons for vanishing itself. Among main indexes was chosen population density which was used to compare between districts and administrative regions with extended authority in region. Other indexes are different number of population both in absolute and relative figures and national change. Carlsbad region has experienced high measure of urbanization. Today is Carlsbad region the second most urbanized region. The main reason for that was resettlement of German population and populating by Czechs and Slovaks afterwards who moved mostly into the major towns. Also low level of traffic to smaller villages helped for this change. In the centers of administrative regions with extended authority live above 50% of all population in the very area.en
dc.subject.translatedsettlementen
dc.subject.translatedurbanizationen
dc.subject.translatedCarlsbad regionen
dc.subject.translatedextinct villagesen
dc.subject.translatedpopulationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP (2).pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
BRODNICEK_V.pdfPosudek vedoucího práce874,38 kBAdobe PDFView/Open
BRODNICEK_O.pdfPosudek oponenta práce888,17 kBAdobe PDFView/Open
brod p.pdfPrůběh obhajoby práce235,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9870

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.