Title: Geografické aspekty mezinárodních manželství uzavíraných v Praze v letech 2002 - 2008
Other Titles: Geographical aspects of international marriages in Prague 2002 - 2008
Authors: Hlistová, Šárka
Advisor: Preis, Jiří
Referee: Novotná, Marie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9876
Keywords: geografie;mezinárodní manželství;sňatek;kartografie;státní občanství;cizinci;Praha;Český statistický úřad;ArcGIS
Keywords in different language: geography;international marriages;wedding;cartography;citizenship;foreigners;Prague;Czech statistical office;ArcGIS
Abstract: Tato práce je zaměřena na zpracování, analýzu a přehlednou vizualizaci dat z matričních úřadů na území Prahy a Českého statistického úřadu. Na začátku byl rozebrán postup získávání dat a následná práce s těmito daty v databázi MySQL. Autorka získala kompletní data pro svůj výzkum. Následuje rozbor literatury, kde je mezinárodnímu manželství věnována pozornost nejen v rámci území Prahy a České republiky, ale i ostatních států. V praktické části práce autorka konzultuje výsledky svého výzkumu. V programu ArcMap bylo zobrazeno prostorové rozmístění uzavírání mezinárodních manželství na území Prahy pro období let 2002 ? 2008. Grafy v této práci zase přehledně vizualizují relativní hodnoty konzultovaných jevů. Pro jasné srovnání autorka nalezla na internetových stránkách ČSÚ počet cizinců, registrovaných na jednotlivých obvodech Prahy k datu 31. 12. 2005. Bylo zjištěno, že ve sledovaném období v Praze vstupovaly do mezinárodních manželství více Češky než Češi. Procentuálně bylo nejvíce Slováků a Slovenek, kteří uzavírali s osobami z Čech sňatek. Rok 2007 byl nejsilnější v počtu uzavřených manželství na pražských matrikách mezi roky, které tento výzkum studuje. Práce též obsahuje, ve kterých obvodech Prahy docházelo nejvíce k mezinárodním sňatkům. Byly to obvody číslo 4, 6, 8 a 10, kde je i nejvyšší počet registrovaných cizinců. Potvrdila se hypotéza, že geografická vzdálenost rodišť cizinců, vstupujících do sňatku s lidmi s českým státním občanstvím žijících v Praze, se za sledované období zvyšuje. Tento jev se nejvíce projevil v letech 2004 a 2005 a pak opět poklesl, i přesto od roku 2002 do 2008 byl zaznamenán nárůst geografické vzdálenosti smíšených manželství vůči Praze.
Abstract in different language: This work is focused on the processing, analysis and clear visualization of the registry office in Prague and the Czech Statistical Office. In the beginning was decommissioned process data acquisition and subsequent work with this data in a MySQL database. The author obtained complete data for their research. The analysis of the literature follows. Following part is analysis of the sources which focus on international marriage within Prague municipalities, whole Czech Republic and also other countries. In the practical part the author consulted the results of their research. In ArcMap program was shown, the spatial distribution of the conclusion of multicultural marriage in Prague for the period 2002 - 2008. Graphs in this paper again clearly visualize the relative value of consulted phenomena. For clear comparison the author found on the website of ČSÚ the number of foreigners, registered in various districts of Prague on Dec, the 31st 2005. It was found that in this period in Prague, international marriages entered into more than Czechs Czechs. Percentage was the most Slovakian who conclude a marriage between persons of Bohemia. The year 2007 was in number the strongest of marriages in the registers of Prague, that this research study. The work also includes, in witch districts of Prague occurred most international marriages. It was in districts number 4, 6, 8 and 10, where also is the highest number of registered foreigners. The hypothesis, that geographic distance of birthplaces of foreign citizens entering into marriage with people of Czech origin living in Prague increased during examined period, has been confirmed. This phenomenon was most evident in years 2004 and 2005 and then decreased again, although an increase in geographical distance in case of international marriage within Prague municipalities, occurred between 2002 and 2008.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
hlistova v.pdfPosudek vedoucího práce809,96 kBAdobe PDFView/Open
hlistova o.pdfPosudek oponenta práce759,49 kBAdobe PDFView/Open
hlistova.pdfPrůběh obhajoby práce143,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9876

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.