Title: Naplnění duchovních potřeb ve zdravotnickém zařízení
Other Titles: Filling the spiritual needs of the healthcare facility
Authors: Hessová, Ivana
Advisor: Kohoutová, Ivanka
Referee: Hajšmanová, Bohumila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9880
Keywords: potřeba;děti;rodiče;spolupráce;komunikace;kontaktní sestra;duchovno
Keywords in different language: need;children;parents;cooperation;communication;specialist nurse;spirituality
Abstract: V teoretické části jsem se věnovala vymezení jednotlivých lidských potřeb. Blíže jsem se zaměřila na vnímání potřeb během nemoci především u dětských pacientů a jejich doprovázejících rodičů. Vymezuji specifické potřeby jednotlivých vývojových stádií dětského věku a poukazuji na rodiče jako silnou oporu dítěte. V závěru teoretické části vyzdvihuji pozici tzv. kontaktní sestry, pro níž jsou nejdůležitějšími faktory pro práci podpora spolupráce a účinná komunikace. Cílem práce je zjistit, do jaké míry je důležitá pozice kontaktní sestry na zdravotnickém pracovišti ve směru zkvalitnění komplexní péče o nemocné dítě a jeho rodinu. V praktické části práce sleduji kvantitativní výzkumné šetření provedené mezi rodiči hospitalizovaných dětí a to ve Fakultní nemocnici Motol v Praze, kde kontaktní sestra působí a Thomayerově nemocnici v Praze, kde kontaktní sestra nepůsobí. Šetření bylo prováděno anonymní dotazníkovou formou a výstup znázorněn komparací získaných výsledků pomocí grafů.
Abstract in different language: The theses consits of two sections, theoretical aned practical. The theoreticas section descrebes individual humas Leeds. I focus attetion for perception of need. For childrens patiens first and for the relations with parens basicly too. I define particular human needs of the all periods of childhood and Basicly I refer to parents, as the most important child´s background. In the end of the theoretical section I demonstated specialists nurses, for which the most important factors of work are mental suport, colaboration and effective comunication. The result of the theses are describe position of the specialists nurse in the systhems of healthcare, with accent for the more profesionality complexli child´s healthcare and his family. The second part od the theses is practical and sumarizes experenses of the parent, which I conected in Hospital Motol in Prague (this hospital has the specialist nurse) and Thomayer Hospital in Prague ( this hospital hasnt the specialist nurse). The experenses was colected with the anonymous questionnaire and results were showed by the using graphs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hessova Ivana BcP.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Hessova.jpgPosudek vedoucího práce142,96 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Hessova.jpgPosudek oponenta práce127,25 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hessova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce401,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.