Title: Porodní asistentka v roli těhotné a rodičky
Other Titles: The Midwife in the Role of Pregnant Women And Laboring Woman
Authors: Flídrová, Karolína
Advisor: Horová, Jana
Referee: Ratislavová, Kateřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9886
Keywords: porodní asistentka;role;rodička;těhotenství;porod;stres v práci porodní asistentky;psychohygiena
Keywords in different language: midwife;role;woman in childbirth;pregnancy;childbirth;stress in midwife´s job;mental hygiene
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na proţívání vlastního těhotenství a porodu porodní asistentkou. Teoretická část bakalářské práce popisuje, k jakým psychickým změnám dochází v průběhu těhotenství a porodu i jakou roli hraje porodní asistentka v ţivotě těhotné a rodící ţeny. Zaměřuje se na náročné situace, se kterými se porodní asistentka můţe v průběhu své praxe setkat a které mohou ovlivnit její subjektivní proţívání vlastního těhotenství a porodu. Praktická část bakalářské práce se zabývá kvalitativním výzkumem, kde je pouţit polostandardizovaný rozhovor. Obsahuje písemně zaznamenané rozhovory se třemi porodními asistentkami s několikaletou praxí, které popsaly proţitky vlastního těhotenství a porodu. Bakalářská práce je zaměřená na identifikaci pocitů porodních asistentek, které proţívaly během vlastního těhotenství a porodu. Také se soustředí na to, do jaké míry byly porodní asistentky ovlivněny v proţívání vlastního těhotenství a porodu svými znalostmi a zkušenostmi z praxe porodní asistentky.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the experience of pregnancy and childbirth in a midwife. A theoretical part of the thesis describes the psychological changes which occur during pregnancy and childbirth and the role of a midwife in a pregnant woman and a woman in childbirth. This part is aimed at difficult situations which the midwife may meet during her practice and that may affect her own subjective experience of pregnancy and childbirth. A practical part of the thesis deals with the qualitative research, which comprises a semi-structured interview. Subsequently, it contains written - recorded interviews with three midwives who describe their own experience with pregnancy and childbirth. The bachelor thesis is focused on identifying of feelings of midwives experiencing during the pregnancy and childbirth. The thesis also concentrates on the fact how the midwives were affected in their own experience of pregnancy and childbirth by their knowledge and the practice of midwives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Porodni asistentka v roli tehotne a rodicky.pdf.pdfPlný text práce927,35 kBAdobe PDFView/Open
Flidrova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce85,72 kBAdobe PDFView/Open
Flidrova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce62,42 kBAdobe PDFView/Open
Flidrova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce400,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9886

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.