Název: Proces rozhodování ženy o narození dítěte s vrozenou vývojovou vadou
Další názvy: Desicion making process of women born with a congenital developmental defect
Autoři: Wilferová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Ratislavová, Kateřina
Oponent: Lorenzová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9897
Klíčová slova: prenatální diagnostika;psychická problematika;proces rozhodování
Klíčová slova v dalším jazyce: prenatal diagnosis;psychological problems;the process of making a decision
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se zabývám procesem rozhodování žen o narození dítěte s vrozenou vývojovou vadou. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části popisuji metody prenatální diagnostiky, vady, které se pomocí prenatálního vyšetření zjišťují. Teoretická část je také zaměřená na proces rozhodování a jeho charakteristiky, na faktory ovlivňující rozhodování, na pozitivní zisk rodičů dětí s mentálním postižením a v jejím závěru je popsaná úloha porodní asistentky a lékařského personálu v dané situaci. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum zaměřený na analýzu prožitků žen při diagnostikované vadě. Dále je zaměřena na analýzu procesu rozhodování a identifikaci potřeb žen v dané situaci. Také se zabývám identifikací podpůrné rodiny a partnera. V závěru práce jsem navrhla opatření pro praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis I deal with a process of women's decisions about giving the birth of a child with congenital anomalies. The work is divided into two sections, theoretical and practical. The theoretical part describes the methods of prenatal diagnosis detected by the prenatal tests. The theoretical part is also focused on the process of making a decision and its characteristics, the factors influencing the decision, the positive earnings of parents of children with mental disabilities, conclusion describes the role of midwives and medical staff in a specific situation. The practical part includes a qualitative research focused on the analysis of the experiences of women who´s been diagnosed with a birth defects in the baby. Then It´s focused on the analysis of the process of making the decisions and the identification of women´s needs in a specific situation. Then I follow up the support of family and partner and at the end of the Thesis I´ve made a suggestion into a practise.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jana_Wilferova_Bakalarska_prace_2013.pdfPlný text práce732,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wilferova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce72,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wilferova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce73,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wilferova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce399,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9897

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.