Title: Proces rozhodování ženy o narození dítěte s vrozenou vývojovou vadou
Other Titles: Desicion making process of women born with a congenital developmental defect
Authors: Wilferová, Jana
Advisor: Ratislavová, Kateřina
Referee: Lorenzová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9897
Keywords: prenatální diagnostika;psychická problematika;proces rozhodování
Keywords in different language: prenatal diagnosis;psychological problems;the process of making a decision
Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám procesem rozhodování žen o narození dítěte s vrozenou vývojovou vadou. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části popisuji metody prenatální diagnostiky, vady, které se pomocí prenatálního vyšetření zjišťují. Teoretická část je také zaměřená na proces rozhodování a jeho charakteristiky, na faktory ovlivňující rozhodování, na pozitivní zisk rodičů dětí s mentálním postižením a v jejím závěru je popsaná úloha porodní asistentky a lékařského personálu v dané situaci. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum zaměřený na analýzu prožitků žen při diagnostikované vadě. Dále je zaměřena na analýzu procesu rozhodování a identifikaci potřeb žen v dané situaci. Také se zabývám identifikací podpůrné rodiny a partnera. V závěru práce jsem navrhla opatření pro praxi.
Abstract in different language: In my thesis I deal with a process of women's decisions about giving the birth of a child with congenital anomalies. The work is divided into two sections, theoretical and practical. The theoretical part describes the methods of prenatal diagnosis detected by the prenatal tests. The theoretical part is also focused on the process of making a decision and its characteristics, the factors influencing the decision, the positive earnings of parents of children with mental disabilities, conclusion describes the role of midwives and medical staff in a specific situation. The practical part includes a qualitative research focused on the analysis of the experiences of women who´s been diagnosed with a birth defects in the baby. Then It´s focused on the analysis of the process of making the decisions and the identification of women´s needs in a specific situation. Then I follow up the support of family and partner and at the end of the Thesis I´ve made a suggestion into a practise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana_Wilferova_Bakalarska_prace_2013.pdfPlný text práce732,1 kBAdobe PDFView/Open
Wilferova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce72,67 kBAdobe PDFView/Open
Wilferova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce73,51 kBAdobe PDFView/Open
Wilferova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce399,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9897

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.