Title: Etické hodnoty sestry jako podstata kvalitní ošetřovatelské péče
Other Titles: Ethical nurses values as the essence of quality nursing care
Authors: Bartoňová, Tereza
Advisor: Nováková, Jaroslava
Referee: Layerová, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9900
Keywords: všeobecná sestra;etika;hodnoty;kvalita;ošetřovatelská péče;psychologické testy;vzdělání
Keywords in different language: nurse;ethics;values;quality;nursing care;psychological tests;education
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá etickými hodnotami, které ovlivňují kvalitu ošetřovatelské péče vykonávané všeobecnými sestrami. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je definován termín etika, popsána problematika etických principů a hodnot, jejich vliv na kvalitu poskytované ošetřovatelské péče a je zde zařazena také kapitola věnovaná průkopnici moderního ošetřovatelství, docentce Martě Staňkové. Praktická část obsahuje stanovené cíle a hypotézy bakalářské práce týkající se mimo jiné problematiky zavedení psychologických testů při přijímacím řízení na vysokou školu v oboru všeobecná sestra. Dotazníkového šetření se zúčastnila široká veřejnost bez jakéhokoliv omezení. Otázky v dotazníku měly zjistit názory veřejnosti na to, jak charakter a vlastnosti všeobecných sester ovlivňují kvalitu jimi poskytované péče. Získaná data byla vyhodnocena a znázorněna grafy a tabulkami.
Abstract in different language: This thesis deals with the ethical values that affect the quality of nursing care provided by general nurses. The work is divided into two parts, theoretical and practical part. In the theoretical part, there is defined term ethics, described the issue of ethical principles and values, their impact on the quality of provided nursing care and there is also included one chapter devoted founder of modern nursing, docent Marta Staňková. The practical part contains the objects and hypotheses of the thesis amoung others about the introduction of psychological tests for entry to university in the subject of general nurse. In the survey, there attended general public without any restriction. Questions in the questionnaire should ascertain the views of the public on how the character and properties of nurses affect the quality of care which they provide. The data were analyzed and illustrated by graphs and tables.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Bartonova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce629,71 kBAdobe PDFView/Open
Bartonova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce55,45 kBAdobe PDFView/Open
Bartonova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce100,82 kBAdobe PDFView/Open
Bartonova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce413,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9900

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.