Název: Etické hodnoty sestry jako podstata kvalitní ošetřovatelské péče
Další názvy: Ethical nurses values as the essence of quality nursing care
Autoři: Bartoňová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Nováková, Jaroslava
Oponent: Layerová, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9900
Klíčová slova: všeobecná sestra;etika;hodnoty;kvalita;ošetřovatelská péče;psychologické testy;vzdělání
Klíčová slova v dalším jazyce: nurse;ethics;values;quality;nursing care;psychological tests;education
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá etickými hodnotami, které ovlivňují kvalitu ošetřovatelské péče vykonávané všeobecnými sestrami. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je definován termín etika, popsána problematika etických principů a hodnot, jejich vliv na kvalitu poskytované ošetřovatelské péče a je zde zařazena také kapitola věnovaná průkopnici moderního ošetřovatelství, docentce Martě Staňkové. Praktická část obsahuje stanovené cíle a hypotézy bakalářské práce týkající se mimo jiné problematiky zavedení psychologických testů při přijímacím řízení na vysokou školu v oboru všeobecná sestra. Dotazníkového šetření se zúčastnila široká veřejnost bez jakéhokoliv omezení. Otázky v dotazníku měly zjistit názory veřejnosti na to, jak charakter a vlastnosti všeobecných sester ovlivňují kvalitu jimi poskytované péče. Získaná data byla vyhodnocena a znázorněna grafy a tabulkami.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the ethical values that affect the quality of nursing care provided by general nurses. The work is divided into two parts, theoretical and practical part. In the theoretical part, there is defined term ethics, described the issue of ethical principles and values, their impact on the quality of provided nursing care and there is also included one chapter devoted founder of modern nursing, docent Marta Staňková. The practical part contains the objects and hypotheses of the thesis amoung others about the introduction of psychological tests for entry to university in the subject of general nurse. In the survey, there attended general public without any restriction. Questions in the questionnaire should ascertain the views of the public on how the character and properties of nurses affect the quality of care which they provide. The data were analyzed and illustrated by graphs and tables.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tereza Bartonova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce629,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartonova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce55,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartonova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce100,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartonova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce413,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9900

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.