Title: Život dětí s autismem v ústavní a domácí péči
Other Titles: The life of children with autism in residential and home care
Authors: Baumruková, Eliška
Advisor: Bartoňová, Zuzana
Referee: Hrstková, Pavla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9901
Keywords: porucha autistického spektra;rodina;domov pro osoby s postižením;postižené dítě;potřeba
Keywords in different language: Autism Spectrum Disorder;family;home for people with disabilities;disabled child;need
Abstract: Tato bakalářská práce zjišťuje způsob uspokojování potřeb dětí s autismem v rodinné a ústavní péči. Práci lze rozdělit do dvou základních částí. První část bakalářské práce shrnuje teoretické poznatky o problematice autismu, rodině a institucionální výchově autistických dětí a také definuje pojem potřeba a charakterizuje jednotlivé oblasti uspokojování potřeb dle Maslowovy pyramidy potřeb. Ve druhé části je prostřednictvím kvalitativního výzkumu zkoumán způsob uspokojování potřeb autistických dětí v ústavní a rodinné péči. Je zjišťováno zda potřeby fyziologické, kulturní, bezpečí a jistoty, lásky a sounáležitosti jsou uspokojovány stejným způsobem ve dvou odlišných prostředích.
Abstract in different language: The thesis investigates a method of satisfying needs of children with autism in the family and institutional care. It is divided into two main parts. The first part summarises the theoretical knowledge about autism, family, and the institutional education of autistic children and also defines the concept of 'a need' and describes individual aspects of satisfying needs according to Maslow´s hierarchy of needs. The second part examines the method of satisfying needs of autistic children in institutional and family care by means of qualitative research. It investigates whether the needs of physiology, culture, safety and security, love and belonging are met in the same way in two different environments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - Baumrukova Eliska.pdfPlný text práce775,66 kBAdobe PDFView/Open
Baumrukova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce669,55 kBAdobe PDFView/Open
Baumrukova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce67,43 kBAdobe PDFView/Open
Baumrukova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce395,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9901

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.