Název: Život dětí s autismem v ústavní a domácí péči
Další názvy: The life of children with autism in residential and home care
Autoři: Baumruková, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Bartoňová, Zuzana
Oponent: Hrstková, Pavla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9901
Klíčová slova: porucha autistického spektra;rodina;domov pro osoby s postižením;postižené dítě;potřeba
Klíčová slova v dalším jazyce: Autism Spectrum Disorder;family;home for people with disabilities;disabled child;need
Abstrakt: Tato bakalářská práce zjišťuje způsob uspokojování potřeb dětí s autismem v rodinné a ústavní péči. Práci lze rozdělit do dvou základních částí. První část bakalářské práce shrnuje teoretické poznatky o problematice autismu, rodině a institucionální výchově autistických dětí a také definuje pojem potřeba a charakterizuje jednotlivé oblasti uspokojování potřeb dle Maslowovy pyramidy potřeb. Ve druhé části je prostřednictvím kvalitativního výzkumu zkoumán způsob uspokojování potřeb autistických dětí v ústavní a rodinné péči. Je zjišťováno zda potřeby fyziologické, kulturní, bezpečí a jistoty, lásky a sounáležitosti jsou uspokojovány stejným způsobem ve dvou odlišných prostředích.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis investigates a method of satisfying needs of children with autism in the family and institutional care. It is divided into two main parts. The first part summarises the theoretical knowledge about autism, family, and the institutional education of autistic children and also defines the concept of 'a need' and describes individual aspects of satisfying needs according to Maslow´s hierarchy of needs. The second part examines the method of satisfying needs of autistic children in institutional and family care by means of qualitative research. It investigates whether the needs of physiology, culture, safety and security, love and belonging are met in the same way in two different environments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE - Baumrukova Eliska.pdfPlný text práce775,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baumrukova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce669,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baumrukova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce67,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baumrukova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce395,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9901

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.