Title: Využití moderních prostředků k předcházení a léčbě dekubitů
Other Titles: Use of Modern Methods for Prevention and Treatment of Dekubitus
Authors: Týmlová, Pavlína
Advisor: Fremrová, Vladimíra
Referee: Šafránková, Zuzana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9927
Keywords: dekubity;vlhké hojení;prevence dekubitů;hojení ran;moderní obvazové materiály
Keywords in different language: pressure ulcers;moist healing;prevention of pressure ulcers;wound healing;modern materials for wound healing
Abstract: Bakalářská práce se zabývá moderními materiály k předcházení a léčbě dekubitů a jejich využitím v praxi. Teoretická část zahrnuje fakta o dekubitech, jejich prevenci a možnostech léčby. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, jsou zde použity dvě kazuistiky, zaměřené na využití moderních materiálů k předcházení a léčbě dekubitů. V závěru práce je uvedeno porovnání nákladů na léčbu dekubitů pomocí moderních terapeutických materiálů s náklady na léčbu dekubitů pomocí klasických terapeutických materiálů a s náklady na jejich prevenci.
Abstract in different language: This thesis deals with modern materials for the prevention and treatment of pressure ulcers and thein use in practice. The theoretical part includes facts about pressure ulcers, prevention and treatment options. The practical part includes qualitative research here are used two case reports which are focusing on the use of modern materials for the prevention and treatment of pressure ulcers. In conclusion are compared the cost of treating pressure ulcers with modern materials with the cost of treating pressure ulcers using conventional therapeutic materials and costs of prevention.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tymlova_BP.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Tymlova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce68,46 kBAdobe PDFView/Open
Tymlova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce58,69 kBAdobe PDFView/Open
Tymlova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce400,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9927

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.