Název: Využití moderních prostředků k předcházení a léčbě dekubitů
Další názvy: Use of Modern Methods for Prevention and Treatment of Dekubitus
Autoři: Týmlová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Fremrová, Vladimíra
Oponent: Šafránková, Zuzana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9927
Klíčová slova: dekubity;vlhké hojení;prevence dekubitů;hojení ran;moderní obvazové materiály
Klíčová slova v dalším jazyce: pressure ulcers;moist healing;prevention of pressure ulcers;wound healing;modern materials for wound healing
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá moderními materiály k předcházení a léčbě dekubitů a jejich využitím v praxi. Teoretická část zahrnuje fakta o dekubitech, jejich prevenci a možnostech léčby. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, jsou zde použity dvě kazuistiky, zaměřené na využití moderních materiálů k předcházení a léčbě dekubitů. V závěru práce je uvedeno porovnání nákladů na léčbu dekubitů pomocí moderních terapeutických materiálů s náklady na léčbu dekubitů pomocí klasických terapeutických materiálů a s náklady na jejich prevenci.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with modern materials for the prevention and treatment of pressure ulcers and thein use in practice. The theoretical part includes facts about pressure ulcers, prevention and treatment options. The practical part includes qualitative research here are used two case reports which are focusing on the use of modern materials for the prevention and treatment of pressure ulcers. In conclusion are compared the cost of treating pressure ulcers with modern materials with the cost of treating pressure ulcers using conventional therapeutic materials and costs of prevention.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tymlova_BP.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tymlova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce68,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tymlova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce58,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tymlova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce400,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9927

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.