Title: Edukace nemocného se stomií
Other Titles: Education of the patients with á stoma
Authors: Benešová, Jaroslava
Advisor: Uhrová, Jiřina
Referee: Nováková, Jaroslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9932
Keywords: edukace;edukační proces;kvalita života;stomie;stoma sestra
Keywords in different language: education;education process;quality of life;stoma;stoma nurses
Abstract: Bakalářská práce se zabývá edukací nemocných se stomií. V teoretické části se zaměřuji na stomie trávicího systému, edukaci, předoperační pooperační a dlouhodobou edukaci nemocného se stmií a obecnou charakteristiku kvality života. V praktické části popisuji kvalitativní výzkumné šetření, zrealizované formou polostandardizovaného rozhovoru, u nemocných se založenou stomií trávicího systému. Jako doplňkovou metodu výzkumu jsem využila dotazník kvality života SEIQoL.
Abstract in different language: This labour occupies with education of patiens with colostoma. I the theretical part there are described types of stomas at gastrointestinal tract, preoperative, postoperative and long term education of patients with stoma and general characterisctics of quality of life of these patients. In the practical part I described qualitative research survey, realized by semistandardized interview, at patients with stoma at gastrointestinal tract. There was used questionnaire of quality of life SEIQoL.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Benesova FINAL.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Benesova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce83,45 kBAdobe PDFView/Open
Benesova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce49,13 kBAdobe PDFView/Open
Benesova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce429,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.