Název: Využití konceptu bazální stimulace v praxi u pacientů na anesteziologicko-resuscitačním oddělení
Další názvy: Utilization of the basal stimulation consept in practice at the clients who are in anesthetic-resuscitation department
Autoři: Falisová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Jandíková, Zuzana
Oponent: Baxa, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9937
Klíčová slova: ošetřovatelský proces;ošetřovatelská péče;pohyb;komunikace;bazální stimulace
Klíčová slova v dalším jazyce: process;nursing care;locomotion;communication;basal stimulation
Abstrakt: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část zahrnuje koncept bazální stimulace, jeho historii, prvky, dělení a využití konceptu v praxi u pacientů na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Praktická část se skládá ze dvou výzkumných šetření. Kvantitativní výzkumné šetření je zpracováno na základě zaslaných anonymních dotazníků týkajících se konceptu bazální stimulace. Kvalitativní výzkumné šetření je zpracováno formou dvou kazuistik z nemocnic, kde se koncept BS používal a kde nikoliv. Závěr práce obsahuje návrhy na řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis consists of two parts. The theoretical part deals with the concept of basal stimulation, its history, elements, division and usage of the concept in practice for patients in anaesthetic-resuscitate sections. The practical part deals with two experimental researches. The quantitative research is based on the sent anonymous questionnaires related to the concept of basal stimulation. The qualitative research is elaborated on the form of two casuistries in the hospitals where the concept BS was, or was not, used. The conclusion contains proposals for solutions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyuziti konceptu bazalni stimulace v praxi u pacientu na anesteziologicko-resuscitacnim oddeleni.pdfPlný text práce4,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Falisova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce81,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Falisova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce80,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Falisova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce62,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9937

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.