Title: Využití konceptu bazální stimulace v praxi u pacientů na anesteziologicko-resuscitačním oddělení
Other Titles: Utilization of the basal stimulation consept in practice at the clients who are in anesthetic-resuscitation department
Authors: Falisová, Alena
Advisor: Jandíková, Zuzana
Referee: Baxa, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9937
Keywords: ošetřovatelský proces;ošetřovatelská péče;pohyb;komunikace;bazální stimulace
Keywords in different language: process;nursing care;locomotion;communication;basal stimulation
Abstract: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část zahrnuje koncept bazální stimulace, jeho historii, prvky, dělení a využití konceptu v praxi u pacientů na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Praktická část se skládá ze dvou výzkumných šetření. Kvantitativní výzkumné šetření je zpracováno na základě zaslaných anonymních dotazníků týkajících se konceptu bazální stimulace. Kvalitativní výzkumné šetření je zpracováno formou dvou kazuistik z nemocnic, kde se koncept BS používal a kde nikoliv. Závěr práce obsahuje návrhy na řešení.
Abstract in different language: This bachelor thesis consists of two parts. The theoretical part deals with the concept of basal stimulation, its history, elements, division and usage of the concept in practice for patients in anaesthetic-resuscitate sections. The practical part deals with two experimental researches. The quantitative research is based on the sent anonymous questionnaires related to the concept of basal stimulation. The qualitative research is elaborated on the form of two casuistries in the hospitals where the concept BS was, or was not, used. The conclusion contains proposals for solutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuziti konceptu bazalni stimulace v praxi u pacientu na anesteziologicko-resuscitacnim oddeleni.pdfPlný text práce4,92 MBAdobe PDFView/Open
Falisova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce81,83 kBAdobe PDFView/Open
Falisova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce80,54 kBAdobe PDFView/Open
Falisova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce62,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.