Title: Informovanost všeobecných sester o problematice močové inkontinence u žen
Other Titles: Foreknowledge of nurses of female incontinence problems
Authors: Holá, Vladimíra
Advisor: Kašová, Lucie
Referee: Kožíšková, Zlata
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9943
Keywords: diagnostika;edukace;informovanost;inkontinence močová;implantace TVT;Kegelovy cviky;léčba;prevence;stresová inkontinence;urgentní inkontinence;urodynamika;všeobecná sestra
Keywords in different language: diagnosis;education;knowledge;urinary incontinence;implantation TVT;Kegel´s exercise;treatment;prevention;stress incontinence;urgent incontinence;urodynamics;nurse
Abstract: Tato bakalářská práce shrnuje poznatky všeobecných sester o močové inkontinenci u žen. Lze ji rozdělit do dvou základních částí. První část obsahuje teoretický souhrn o močové inkontinenci. Je zde stručně popsána anatomie dolních močových cest, základní typy močové inkontinence, diagnostika, léčba a edukace klientek s danou problematikou. Ve druhé části jsou zkoumány a porovnávány znalosti všeobecných sester o močové inkontinenci, které pracují v zařízení primární péče a na lůžkových odděleních. V závěru práce navrhuji informační brožuru se souhrnnými informacemi, týkající se močové inkontinence u žen.
Abstract in different language: This bachelor thesis summarizes nurses´ knowledge of urinary incontinence of women. We can divide it into two elementary parts. The first part includes theoretical summary of urinary incontinence. There is briefly decribed the anatomy of lower urinary tract, basic types of urinary incontinence, diagnosis, treatment and client´s education of these issues. In the second part the nurses knowledge of urinary incontinence are studied and compared. The nurses work at the department of primary care and at the wards. In the end of my thesis I suggest information brochure with summarizing information about women´s urinary incontinence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Hola - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce72,48 kBAdobe PDFView/Open
Hola - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce74,27 kBAdobe PDFView/Open
Hola_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce414,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.