Název: Vývoj umělé plicní ventilace od prvopočátku po současnost
Další názvy: The development of the mechanical ventilation since outset till the present day
Autoři: Mrázová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Bejvančická, Petra
Oponent: Linhart, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9965
Klíčová slova: umělá plicní ventilace;intenzivní péče;resuscitace;ošetřovatelská péče;dechové ventilátory
Klíčová slova v dalším jazyce: artificial lung ventilation;intensive care;resuscitation;nursing care;mechanical ventilators
Abstrakt: V úvodu mé bakalářské práce je nejprve definována fyziologie dýchání, nezbytná k pochopení průběhu ventilace. V následující kapitole jsem široce pojednala o historii vývoje umělé plicní ventilace od pravěku do 60. let 20. století. Součástí této obsáhlé kapitoly je pojednání o vývoji plicní ventilace v době epidemie poliomyelitidy a v době meziválečné. Zdůraznila jsem zde současně prvopočátky ošetřovatelské péče, historické mezníky v ošetřování. Další kapitolu jsem zaměřila na vývoj umělé plicní ventilace v Čechách, kde jsem neopomenula uvést počátky resuscitační péče včetně užití prvních ventilačních přístrojů na našem území.Čtvrtá kapitola se zaobírá plicní ventilací současnosti a tato zahrnuje typy zajištění dýchacích cest, cíle, indikace a formy umělé plicní ventilace, druhy ventilačních režimů. Předložením klasifikace variant plicní ventilace bylo nutné uvést české a anglické názvosloví. V poslední kapitole je důkladně rozebrána komplexní ošetřovatelská péče o ventilovaného nemocného. Pro ucelení kapitoly bylo vhodné zmínit vývoj intenzivní a resuscitační péče na našem území. Nakonec jsem doplnila tuto část o úkony, které neoddělitelně souvisí s ošetřovatelskou péčí. Mezi jmenované řadím transport ventilovaného nemocného, odvykání od dýchacího ventilátoru a kontrolu dýchacího přístroje. Zdůrazněné komplikace umělé plicní ventilace včetně nozokomiálních nákaz zakončují poslední kapitolu.
Abstrakt v dalším jazyce: The introduction of my bachelor thesis features the definition of breathing physiology which is necessary for understanding of ventilation process. The next chapter deals with history of development of artificial pulmonary ventilation in the world from prehistoric times up to the 1960's. This comprehensive chapter includes an essay about the development of pulmonary ventilation at the time of the polio epidemic and in the period between world war I and world war II. I extensively described the beginning of nursing care and historical milestones in nursing care development. The next chapter is aimed at the development of artificial pulmonary ventilation in Bohemia. I did not omit to mention the beginning of resuscitation care including the use of first ventilation equipment in our country. The fourth chapter investigates present pulmonary ventilation. This chapter includes respiratory tracts protection, objectives, indications and forms of artificial pulmonary ventilation. With respect to classification of pulmonary ventilation options both Czech and English terminology had to be specified. The final chapter carefully analyses integrated nursing care of a patient under ventilation. To make the chapter complete it was suitable to mention the development of intensive and resuscitation care in our country. Finally, I amended the section with activities which are inseparably connected with nursing care, such as transport of a patient under ventilation, dis-habituation from breathing ventilator and breathing apparatus inspection. Last chapter is finished with stressed complications of artificial pulmonary ventilation including nosocomial infections.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc._prace_opravene MM.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrazova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce60,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrazova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce64,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrazova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce395,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9965

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.