Název: Role sociálního pracovníka při centrech pro epilepsii zřizovaných vybranými fakultními nemocnicemi v České republice
Další názvy: Role of social worker in Centres for epilepsy which is established by teaching hospitals in Czech republic
Autoři: Tolarová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Káňová, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9992
Klíčová slova: sociální pracovník;epilepsie;role;centrum pro epilepsii
Klíčová slova v dalším jazyce: social worker;epilepsy;role;centre for epilepsy
Abstrakt: Stěžejním článkem diplomové práce jsou sociální pracovníci pro osoby s epilepsií. Hlavním výzkumným cílem této práce je zjistit, jaká je role sociálních pracovníků při Centrech pro epilepsie zřizovaných vybranými fakultními nemocnicemi v České republice. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Kapitoly teoretické části mají za cíl seznámit čtenáře s rolí sociálního pracovníka, epilepsií a situací sociálních pracovníků v zahraničí a v České republice se zaměřením na Centra pro epilepsie. Praktická část je uvedena kapitolou Metodologie výzkumného šetření, ve které je čtenář detailně seznámen s prováděným výzkumem. Základní metodou výzkumu byly polo standardizované rozhovory se sociálními pracovníky doplněné o dotazníková šetření mezi lékaři-epileptology a pacienty s epilepsií. Výsledky výzkumu naplnili hlavní, symbolický i aplikační cíl této práce, a zjištěné informace budou předány sociálním pracovníkům.
Abstrakt v dalším jazyce: The focus of the thesis are social workers for people with epilepsy. The main objective research of this work is to find out what is the role of social workers in the Centres for epilepsy founded by selected teaching hospitals in the Czech Republic. The thesis is divides into theoretical and practical parts. Chapters of theoretical part are introduced reader with the role of social worker, epilepsy and situation of social workers abroad and in the Czech Republic with focus to the Centre for epilepsy. The practical part starts with a chapter of the research methodology in detail that the reader is awarded with the research carried out. Basic research method were semi standardized interviews with social workers, accompanied by a questionnaire survey among doctors-epileptology and patients with epilepsy. The results of the main research, symbolic and application goal of this work were filled, and findings will be forwarded to social workers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Tolarova_27.3.2013.pdfPlný text práce428,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tolarova VP.pdfPosudek vedoucího práce71,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tolarova OP.pdfPosudek oponenta práce59,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tolarova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9992

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.