Název: Možnosti aktivizačních programů, které jsou poskytovány klientům v Domovech pro seniory v Klatovech
Další názvy: Possibilities of Activity-stimulating programmes, that are provided to klients in retirement homes in Klatovy
Autoři: Šafaříková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Čábalová, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9999
Klíčová slova: stáří;stárnutí;senior;péče o seniory;domovy pro seniory;aktivizační programy
Klíčová slova v dalším jazyce: age;aging;senior citizen;care for the elderly;retirement homes;activity-stimulating programmes
Abstrakt: Diplomová práce je nazvána ?Možnosti aktivizačních programů, které jsou poskytovány klientům v Domovech pro seniory v Klatovech?. Hlavním tématem práce jsou aktivizační programy ve dvou domovech pro seniory v Klatovech. Práce je rozdělena na část praktickou a část teoretickou. V teoretické části jsou shrnuty poznatky, které jsou podkladem pro výzkum. Tato část vychází z vybrané odborné literatury a jsou zde vysvětleny pojmy stáří a stárnutí, teorie stárnutí a postoj současné společnosti ke stáří, dále změny, které jsou se stářím spojeny a potřeby seniorů. Poté se práce zabývá péčí o seniory v domácím prostředí v rámci sociálních služeb. Poslední kapitola je věnována domovům pro seniory ? odchodu do domova pro seniory a dále aktivizačním programům, které domovy pro seniory svým klientům poskytují. V celé práci vždy ke klíčovým částem prezentován vlastní názor autorky na danou problematiku. Praktická část je zaměřena na výzkum. Jsou zde vysvětleny výzkumné metody, stanoven cíl výzkumu, výzkumné úkoly a z nich vycházející výzkumné otázky. Dále popsán způsob, jakým způsobem výzkum probíhal a kdo se jej zúčastnil. Také jsou představeny dva domovy pro seniory spadající pod Městský ústav sociálních služeb Klatovy ? Domov pro seniory v Klatovech a Domov pro seniory v Újezdci, ve kterých výzkum probíhal. Závěr této části obsahuje výsledky výzkumu a doporučení pro praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is called ?Possibilities of Activity-stimulating programmes, that are provided to klients in retirement homes in Klatovy.? The major thesis topic is activation programs in two senior homes in Klatovy. The theses is divided on theoretical and practical parts. Findings are summarized in theoretical part and serve as a research base. This part comes out of an academic and expert literature and terms such as senescence and biological aging, theory of biological aging, attitudes of present society toward senescence, furthermore, senescence-related changes, and senior´s needs are explained. Afterwards a home-based senior care and senior care social services are described. The final chapter is dedicated to senior homes, senior home entry, and further, activation programs that are provided to senior homes´ clients. The key issues throughout all theses are always presented by an authoress´ own opininon on a meantioned problem. The practical part is oriented on a research. Herein are explained research methods, research goal-setting, research tasks, and thereby emerging research issues. There is further described how the research was undertook and who took part. There are also presented two senior homes for seniors under Klatovy social services council ? Senior home in Klatovy and Senior home in Újezdec where the research was performed. Conclusion of this part implies results of the research and recommenadations for practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPG) / Theses (DPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA_PRACE, Safarikova Pavla.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
safarikova VP.pdfPosudek vedoucího práce40,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
safarikova OP.pdfPosudek oponenta práce32,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
safarikova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9999

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.