Název: Šperk pro někoho + schránka
Další názvy: Jewel for someone + box
Autoři: Dušková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Novák, Vratislav Karel
Oponent: Houdková, Lucie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10404
Klíčová slova: kov;šperky;design;kruh;pohyb;prsten;náhrdelník;alpaka;stříbro;drát
Klíčová slova v dalším jazyce: metal;jewellery;design;circle;motion;ring;necklace;alpaca;silver;wire
Abstrakt: Své šperky nejčastěji směřuji ke konkrétním lidem nebo situacím a zkušenostem, které jsou pro mne aktuální. Poté, co jsem se ve svých špercích věnovala lidem a situacím kolem sebe, rozhodla jsem se soustředit na sebe. Je to určitá terapie, zábavná a nezbytná. A nyní, právě na konci mého studia, je na ni ten správný čas. Mé téma je Šperk pro mne. Vždy se snažím k budoucím šperkům dojít skrze konceptuální směr, který vnímám jako pevný základ pro svou práci i pro svůj postoj k ní. Nyní jsem svým šperkům šla vstříc jinak. Vytvořila jsem šperky založené na tvaroslocí, které se mi prostě líbí. Dříve pro mne nebylo možné pracovat tímto způsobem. Ve školách po nás vyžadují sofistikovanější argumentaci, než to, že se mi to prostě líbí. Ale letos jsem si tento přístup dovolila. Během své práce jsem si uvědomila, že hlavním smyslem a zároveň solidním základem pro práci je právě ta radost, kterou může tvorba se šperky přinést a kterou jsem schopna vnímat. Radost z tvorby, z přemýšlení, z řešení technických problémů, z hravosti výsledných šperků. Skrze to může být pomyslná terapie úspěšná. Šperky jsou zároveň objekty. Jejich nejvýraznější vlastností je pohyb. S každou chvílí jsou jiné a mohou být ideálním ventilem pro neklidné ruce či jen hrou. To je velmi blízké mému momentálnímu naladění.
Abstrakt v dalším jazyce: I aim my work mainly to specific people or situations and experiences that are actual to me. After that I attended my jewels to people and situation around me I decided to concentrate to myself. It is a kind of therapy ? fun and necessary. And it is the ideal time for it right now when I'm finishing my studies. My theme is Jewel for Myself. Every time I try to find conceptual way to future jewels. I see it like solid base for my work and for my approach to it. This time I did it diffenertly. I created jewels based on shapes that I just like. It wasn't possible way of work to me before. In schools we are asked to argue in more sofisticated way then just say that we ?like it?. But this year I let myself to do it like this. During my work I realised that the main sence and the solid base is the joy which can bring the work with jewels and which I'm able to feel. Joy of creating, thinking, solution of technical problems, playfulness of final jewels. Through this, the therapy can be successful. Final jewels are also objects. The most important quality of them is moving. They are different with every moment and can be ideal for nervous hands or just for play. This is very close to my actual moods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (UUD) / Theses (IAD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
TEREZA_DUSKOVA_DP_2013.pdfPlný text práce6,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duskova.pdfPosudek vedoucího práce171,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duskova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce160,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duskova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce108,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10404

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.