Název: Návrh plakátu
Další názvy: Design of a poster
Autoři: Černý, Přemysl
Vedoucí práce/školitel: Ziegler, Zdeněk
Oponent: Hrach, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10415
Klíčová slova: ekologie;designér;plakát;tiskař;font;stylizace;barva;technologie;ateliér;formát
Klíčová slova v dalším jazyce: ecology;designer;poster;printer;font;style;color;technology;studio;format
Abstrakt: V prvním bodě mé diplomové práce se zabývám dosavadním dílem v kontextu specializace. Popisuji zde mé předešlé zkušenosti z bakalářského studia, především působení v ateliéru prof. Zdeňka Zieglera a postřehy ze stáže z Polska. V druhé části píši o samotném tématu a důvodu jeho volby. Zabývám se především důvody, které mě vedly k výběru ekologického tématu. Odkazuji zde na literaturu a filmy, kterými jsem byl ovlivněn. Poté se snažím rozebrat cíl mé diplomové práce, kde hlouběji definuji svoje názory a hledám spojitost s hnutími a grafickými designéry, kteří jsou pro mě inspirací. Čtvrtý bod osnovy je zaměřen na proces přípravy, kde poukazuji hlavně na události, které formovaly můj umělecký projev. Popisuji pracovní zkušenosti z Polska a ateliéru grafického designu na Ústavu umění a designu v Plzni. Dále se zamýšlím nad funkcí tištěných médií v době internetu. Za páté rozebírám svou teoretickou práci a samotný procesu tvorby. Zmiňuji pracovní postup a problémy s kterými jsem se potýkal. Dále se věnuji technologii tisku a apeluji na důležitost spolupráce s tiskařem. V sedmé části analyzuji plakáty a jejich grafické zpracování. To znamená, že odůvodňuji použití barevnosti, fontů, stylizace, formátu a dalších faktorů, které jsou důležité. Dále jsem popsal přínos práce pro můj obor. To znamená, že zde definuji svůj specifický grafický projev a cestu, kterou se chci ubírat. V závěru se snažím objektivně zhodnotit mojí práci a zmínit její silné a slabé stránky.
Abstrakt v dalším jazyce: At the first paragraph of a dissertation, I´m focus on present work in context of specialization. Is there described my previous a experiences from a bachelor's study, principally from a work which was made in prof. Ziegler's atelier. As another thing, I mention a reflections from education stay in Poland. Second part of the dissertation is dedicated to theme itself and my motivation to do it. I write about all reasons and considerations to lead me to select environmental theme. I refer to literature, movies what effected me. Farther down the article, I devote to point of the dissertation where is deeply defined my opinions and aims to connect movements and graphic artists what was too inspirational for me. After I write about a process of preparation itself where is mainly shown issues what formed my artistic expression. I describe my work experience from Poland and atelier of prof. Zdeněk Ziegler. The one part is dedicated to contemplation about a role of printed media in age of internet. The fifth point of disserta-tion, I write about a process of production, contain entire workflow and all problems related to it, that happened to me. Paragraph inform about print technology and make an appeal to importance of cooperation with pressman. The seventh point, I write about my posters and their graphic processing. It is means that I give reasons for colors, fonts, stylization, graphic format and another no less important factors. I describe a contri-bution of my work to my profession. This means I define my specific graphic expression and a way I desire to go. At the end of it all, I try to conclude my whole work and appraise strong and weak parts of it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (UUD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerny.pdfPosudek vedoucího práce135,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerny.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce177,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerny.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce103,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10415

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.