Title: Panoptikum
Other Titles: Waxworks
Authors: Hájek, Jakub
Advisor: Beránek, Jiří
Referee: Drury, Richard Frederick
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13210
Keywords: Panoptikum;socha;alegorie;temnota
Keywords in different language: Waxworks;sculpture;allegory;darkness
Abstract: Bakalářskou práci na téma panoptikum jsem zpracovával ze svého sochařského pohledu. Nejprve jsem hledal spojitosti se svou předchozí tvorbou, protože návaznost díla je pro mne důležitá. V předchozí tvorbě jsem se zabýval nejintenzivnějšími projevy existence. Je jimi láska, smrt a vůbec život ve své pestrosti, který se sám v sobě snažím co nejintenzivněji prozkoumávat. Snažím se vnímat i nejextrémnější stránky života, a to co nejextrémněji, abych získal zkušenost a měl z čeho čerpat. Důležitá je intenzita jevu, ne to zda je světlý nebo temný. Snažím se, aby poznání, prožitky a emoce byly základem mého díla nebo odrazem mojí životní situace. Důležité je pro mě, aby mé sochy vyvolávaly v lidech emoce a nenechaly je chladnými. Snažím se vystavit věci křehké ve vyhraněné poloze, zraněné a do určité míry zmatené. V existenciálních tématech se začaly bez výjimky objevovat destrukce, nebezpečí, úzkost, jako by byly napadeny nemocí temnoty. Alegorie temnoty se stala motivem mého panoptika. Oboje spojuje deformace, znetvoření, negativita. V panoptiku jsou lidem za peníze vystaveni jiní lidé postižení fyzickou abnormalitou. V tom je veliké kruté napětí. Já se snažím tento proces částečně obrátit. Fyzické postižení není obrazem duše. Já svoji plastiku modeloval tak, aby duše temnoty byla spojena s tělem, aby povrch byl odrazem vnitřku. Snažil jsem se hledat atributy negativity, k nimž patří i v panoptikálním smyslu prvek vystavení. Sám chci uzavřít v sobě temné období mé tvorby, protože mě vyčerpává svou náročností. Průzkum tohoto tématu celou věc posouvá i do osobní roviny, to je způsob, jak se s tím vyrovnat a posunout se dál, i funkce mé tvorby. Vytvořil jsem figurální plastiku ženy. Bytost má vyzáblé tělo bez vitality, plazí se, je ve vypjaté poloze. Snažil jsem se, aby v divákovi vyvolala napětí - emoce spojené s ošklivostí a na druhé straně se soucitem. Dojem šílenství podtrhuje to, že žena naschvál vystavuje i ty nejintimnější partie. Tělo ženy se po něčem usilovně natahuje, hledá něco, co by mohla znovu a znovu nakazit. Moje bakalářská práce také řeší cestu, kterou se v sochařství vydávám - jak myšlenkově tak technicky. Rozebírá hlouběji atributy díla. Popisuje proces celé tvorby a postup práce.
Abstract in different language: I made my bachelor thesis "Panopticon" from my sculptural perspect. At first I was looking for continuity with my previous work, because the continuity of the work is important to me. In my previous work, I dealt with the most intense manifestations of existence. It is love, death and life in all its diversity, which I am trying to explore in myself intensively. I am trying to perceive even the most extreme aspects of life by the most extreme way, to gain experience and have something to draw from. What is important is the intensity of the phenomenon, not whether it is light or dark. The knowledge, experiences and emotions are the basics of my work and a reflection of my situation. It is important for me to make my sculptures evoke emotions in people and not let them cold. I'm trying to expose the fragile things in an extreme position, wounded and confused. In existential themes began to emerge destruction, danger and anxiety without exception, as they were attacked by disease of darkness. Allegory of darkness became the motive of my panopticon. Both combines distortion, disfigurement, negativity. In the panopticon are to people for money exposed other people affected by physical abnormalities. There is a great and cruel tension. I am trying to partially reverse this process. Physical disability is not the image of the soul. I made my sculpture, so that the soul of darkness is associated with the body, the surface is a reflection of the inside. I tried to look for attributes of negativity, which include the element of exposure in the panoptical sense. I want to close a dark period of my work inside of myself, because I am exhausted by its demandingness. A survey of this topic moves the whole thing into the personal level, this is a way to deal with it and move further and also a function of my work. I created a figural sculpture of women. The being has a skinny body without vitality, it is crawling, it is in a tense position. I tried make her cause tension in the viewer - the emotions associated with ugliness and on the other side with compassion. The impression of madness underlines the fact that the woman deliberately exposes even the most intimate parts. A woman's body is intensively trying to reach something, looking for something that she could infect again and again. My thesis also deals the way which I go in sculpting - both intellectually and technically. It deeper analyzes the attributes of the work. It describes the entire process of creation and workflow.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp jakub hajek opraveno 1.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
HAJEK.pdfPosudek vedoucího práce137,37 kBAdobe PDFView/Open
HAJEK.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce205,24 kBAdobe PDFView/Open
HAJEK.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce96,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.