Title: Řízení vztahů se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku
Other Titles: Customer Relationship Management and its Importance for Strengthening the Company's Competitiveness
Authors: Saburov, Khikmat
Advisor: Pavlák, Miroslav
Referee: Hofman, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13340
Keywords: finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;ukazatele rentability;ukazatele likvidity;ukazatele aktivity;ukazatele zadluženosti;SWOT analýza;ABC
Keywords in different language: financial analysis;vertical and horizontal analysis;profitability ratios;liquidity ratios;activity ratios;debt ratios;SWOT analysis;ABC
Abstract: Cílem této práce je zhodnotit vývoj finanční situace podniku Léčebně preventivní zařízení, s.r.o. za období posledních čtyř let tj. od roku 2009 až do roku 2012 a navrhnout opatření, pro posílení postavení společnosti Léčebně preventivní zařízení Sokolov s.r.o. na regionálním trhu ambulantní zdravotní peče. Práce je zaměřena na posouzení hospodaření podniku pomocí výpočtu vybraných ekonomických ukazatelů, které se opírají o rozbor rozvahy a výkazu zisku a ztrát z let 2009 - 2012. Bakalářská práce je rozdělena na čtyři části: a) první část se skládá z části teoretické b) druhá část je stručná charakteristika podniku c) ve třetí části jsou aplikovány vybrané ukazatele podniku d) ve čtvrté části doporučení k zlepšení a zkvalitnění poskytovaných lékařských služeb v rámci celého zdravotnického zařízení.
Abstract in different language: The aim of this work is to evaluate the development of a financial situation of the company "Léčebně preventivní zařízení, s.r.o." for the period of the last four years, from 2009 to 2012, and to suggest some measures to improve the company's ranking in the regional market. The work was done by assessing the company's performance throughout calculations of selected economic indicators, which are based on the analysis of balance sheet and profits and losses of years 2009 - 2012. The thesis is divided into four parts: a) The first part is devoted to theoretical aspects b) The second part is a brief description of an/the enterprise c) In the third part, theoretical results are applied to selected indicators of the company d) In the fourth part, some recommendations are given for the improvement of medical services of the company based on the healthcare facility.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_K10B0082K_final.pdfPlný text práce11,06 MBAdobe PDFView/Open
Saburov K. - V.PDFPosudek vedoucího práce592,62 kBAdobe PDFView/Open
Saburov K. - O.PDFPosudek oponenta práce528,23 kBAdobe PDFView/Open
Saburov prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce248,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13340

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.