Title: Ověření spolehlivosti vybraných podnikových predikčních modelů při aplikaci v různých odvětvích
Other Titles: Verification of the reliability of some selected company predictive patterns when being applied in various sectors
Authors: Bartoš, Luděk
Advisor: Mičudová, Kateřina
Referee: Hofman, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13345
Keywords: předpověď;Edward Altman;William H. Beaver;index IN05;Peter Kralicek
Keywords in different language: prediction;Edward Altman;William H. Beaver;index IN05;Peter Kralicek
Abstract: Tato bakalářská práce vytvořená s pomocí odborné literatury se snaží vystihnout nejdůležitější metody hodnocení podniků finanční analýzou. V souladu se zadáním a zaměřením práce byl poskytnut pohled do prognostiky a metod, které se v této prognostice používají. Byly zmíněny a aplikovány nejznámější a nejpoužívanější predikční modely. Následně v další části byla zvolena a stručně charakterizována různá odvětví reprezentovaná úspěšnými a neúspěšnými vybranými podniky, které se v těchto odvětví nacházejí. Poté byly v těchto odvětvích aplikovány Beaverovi ukazatele, Altmanovo Z´ Score model, model IN05 a Kralickův rychlý test. U těchto modelů bylo provedeno ověření jejich spolehlivosti a vyhodnoceno, s jakou přesností jsou schopny zařadit podniky v jednotlivých zvolených odvětvích. Všechny modely byly seřazeny do přehledných tabulek tak, aby bylo již na první pohled zřejmé, nakolik byly tyto modely úspěšné v různých odvětvích. V samotném závěru práce byly zhodnoceny použité predikční modely, a jejich výhody i nevýhody při aplikaci v různých podnicích i odvětvích.
Abstract in different language: This bachelor thesis is trying capture the most important methods of evalution companies through financial analysis. In accordance with the task and focus of this thesis were shown view of forecasting and methods which are used in forecasting. The most famous and important predictive models were mentioned and applied. Then in next parts were choosen and characterized few sectors that were represented by choosen failing and non-failing firms. After that were applied Beaver´s ratios, Altmans´s Z´ Score model, model IN05 and Kralicek´s Quick test in this sectors. In mentioned models were verified their reliability and evaluated with what accuracy they are able to classify firms in choosen sectors. All models were sorted in well-arranged tables so that we could see how successful the models were when applied in various sectors. In the end of thesis were evaluated used predictive models and their advantages and disadvantages when being applied in different companies and sectors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LudekBartosBPformal.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Bartos v.pdfPosudek vedoucího práce300,49 kBAdobe PDFView/Open
Bartos o..pdfPosudek oponenta práce253,71 kBAdobe PDFView/Open
Bartos ob..pdfPrůběh obhajoby práce147,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13345

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.