Title: Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru
Other Titles: Starting of Entrepreneurial Activity Based on a Specific Business Plan
Authors: Pivoňka, Lukáš
Advisor: Jiřincová, Milena
Referee: Taušl Procházková, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13380
Keywords: právní formy podnikání;založení podniku;podnikatelský záměr;marketingový plán;finanční plán
Keywords in different language: legal forms of business;start a business;business plan;marketing plan;financial plan
Abstract: Záměrem autora této bakalářské práce je vypracování konkrétního podnikatelského plánu. V úvodu práce jsou popsány a porovnány jednotlivé právní formy podnikání. U nejvhodnější právní formy podnikání pro konkrétní podnikatelský záměr je následně zpracován postup jejího založení. V další části je podrobně zpracován podnikatelský plán obsahující základní informace o podnikatelském záměru. Stěžejní částí práce je komplexně zpracovaný finanční plán podniku obsahující detailní analýzu nákladů a výnosů, finanční výkazy a vykalkulované hodnoty nástrojů důležitých k posouzení efektivnosti investice. Výstupem práce je kvantifikované zhodnocení realizovatelnosti projektu s výsledkem, že daný podnikatelský plán nabízí zajímavé zhodnocení investovaného kapitálu ve všech zpracovaných variantách budoucího vývoje.
Abstract in different language: The intention of this work's author is to create a specific business plan. The introduction describes and compares separate legal forms of business. For the most suitable legal form for the given business idea, a process of it's foundation is described. The next part contains detailed business plan, containing basic information about the business idea. The key element of this work is comprehensively elaborated financial plan of a business, containing detailed analysis of costs and revenues, financial reports and calculated values of tools required for effectivity assessment of the investment. The outcome of this work is a quantified assessment of viability of the project, showing that given business plan offers an interesting valorization of the invested capital in all elaborated variations of future development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska Prace Pivonka.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFView/Open
BP_pivonka_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
BP_pivonka_OP.pdfPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
pivonka.PDFPrůběh obhajoby práce727,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13380

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.