Title: Statické modely zátěže a jejich modelování v netradičním softwaru pro elektroenergetiku
Authors: Síťař, V.
Noháč, K.
Veleba, J.
Citation: Electroscope. 2015, č. 1.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/16788
http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2015/Cislo1_2015/r9c1c3.pdf
ISSN: 1802-4564
Keywords: statické modely zátěže;modelování;software DYNAST
Keywords in different language: static load models;modelling;software DYNAST
Abstract: Článek popisuje nejčastěji využívané typy statických modelů zátěže a jejich matematické modelování. Pro jejich realizaci byl zvolen simulační software DYNAST, ačkoliv v aktuální verzi nepatří mezi standardní modelovací nástroje v oblasti elektroenergetiky. U každého ze základních modelů jsou uvedeny vztahy potřebné pro výpočet pasivních parametrů zátěže spolu s průběhy vybraných veličin. Vybranými veličinami jsou obvykle hodnoty odebíraného činného a jalového výkonu, popřípadě efektivní hodnoty odběrového proudu. Jsou zde také detailně popsány modely nově vytvořených vybraných indikátorů efektivních hodnot fyzikálních veličin, jež také nejsou součástí aktuální verze softwaru DYNAST. Tyto indikátory jsou potřebné pro samotnou funkci statických modelů zátěže a také pro ověření jejich správného chování.
Abstract in different language: The paper describes the commonly used types of static load models and their mathematical modelling. For their implementation, the simulation software DYNAST was chosen despite its actual version does not belong to standard modelling tools in the field of power engineering. Within each fundamental load model, all the equations required for the calculation of the load's passive parameters are presented along with time dependencies of selected quantities. The selected quantities usually are the values of the active and reactive power consumed or the effective values of the load current. Detailed description of newly created indicator models of physical quantities is provided in this paper using the effective values. These indicators, which are not a part of the actual version of DYNAST software, are needed for flawless functioning of static load models and also for the verification of its correct behaviour.
Rights: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2015)
Číslo 1 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sitar.pdfPlný text585,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16788

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.