Název: Koncept modelování rizik pro malé a střední podniky v elektrotechnice
Autoři: Tupa, Jiří
Šimota, Jan
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2015, č. 1.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/17035
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: řízení rizik;malé a střední podniky;modelování
Klíčová slova v dalším jazyce: risk management;small and medium sized enterprises;modelling
Abstrakt v dalším jazyce: Řízení rizik hra je velmi širokou a důležitou roli v oblasti elektrotechnické výroby . Velký počet společností zkouší aplikovat integrované techniky a nástroje risk managementu jako součást výrobních procesů managementu. Risk management představuje aplikaci systematického p řístupu k hodnocení, příjmu opatření a rozhodování v rámci rizika, v uceleném sledu činností, které vedou k dosažení cílů dané organizace . Velký počet vědeckých článků se zabývá problémy risk managementu v oblastech strategie, podnikových činností, financí a informačního zabezpečení. Množství těchto článků poukazuje na fakt, že toto téma je v dnešní době důležité. Tento příspěvek se zabývá modelováním rizik v malých a středních podnicích. Cíle modelování rizik jsou (1) prezentace zvolených kategorií rizik, jejich dopad a hodnocení; (2) simulace různých rizikových scénářů a situací. Tento článek popisuje vývoj konceptu pro modelování rizik v sektoru malých a středních podniků působící v elektrotechnickém odvětví , který je založený na případové studii právě v tomto typu podniku. Dále příspěvek obsahuje diskuzi ohledně omezení a překážek pro implementaci systému řízení rizik a jejich modelování v malých a středních podnicích. Na základě případové studie také popisuje koncept, který obsahuje vhodně zvolené nástro je a techniky pro modelování rizik v malých a středních podnicích. Článek také obsahuje příklad implementace zmíněného konceptu s výsledky shrnutými v závěru.
Risk management plays a very broad and important task in the electrical engineering manufacturing area. Many companies try to apply and integrate risk management techniques and tools as a part of the management process. Risk management means applying a systematic approach to assessing and acting on risks in order to ensure that organisational objectives are achieved. Many papers deal with risk management issues in the areas of strategy, operations, finance and information security. The number of papers shows the importance of this topic nowadays. This contribution deals with the modelling of risk in SME companies. The goals of risk modelling are (1) a presentation of selected categories of risks, their impact and assessment; (2) a simulation of various risk scenarios and situations. This paper tries to describe the development of a concept for risk modelling in the SME sector based on the case study of an SME company. The paper presents discussion about constraints and barriers for implementation of risk management and risk modelling in the SME and based on this study describes a concept which covers suitable selected tools and techniques for risk modelling in SME companies. The paper contains an example of implementation of the mentioned concept and the results are summarised in conclusion.
Práva: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2015)
Číslo 1 (2015)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tupa.pdfPlný text610,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17035

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.