Title: Vývoj ošetřovatelské péče o pacienta užívajícího neuroleptika
Other Titles: Developing nursery surgery of patient which is talking the neuroleptics.
Authors: Radová, Veronika
Advisor: Teslíková, Petra
Referee: Holubová, Adéla
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17936
Keywords: antipsychotika;neuroleptika;ošetřovatelství v psychiatrii;pacient;psychofarmakologie
Keywords in different language: antipsychotic;neuroleptic;psychiatric nursing;patient;psychopharmacology
Abstract: Téma diplomové práce je Vývoj ošetřovatelské péče o pacienta užívajícího neuroleptika. Jde o historicko-srovnávací práci, ve které je zmapován vývoj psychofarmakologie se zaměřením na neuroleptika, od jejich objevení až do současnosti. Kapitoly jsou členěny v období po deseti letech. V práci je popsáno dělení neuroleptik, jejich indikace, kontraindikace a léčebný postup. Zvýšená pozornost je věnována nežádoucím účinkům neuroleptik. Upozorněno je na některé změny v indikacích, kontraindikacích a změny názvu. Významným mezníkem ve vývoji neuroleptik znamenalo objevení atypických neuroleptik. Dále je v práci věnována pozornost psychiatrickým posuzovacím stupnicím a škálám. Podstatná část práce se zaobírá vývojem ošetřovatelské péče o pacienty na psychiatrii, zdůrazněna je úloha všeobecných sester a specifika práce na psychiatrii, zejména pak specifika podávání léků. Cílem diplomové práce je shrnout poznatky o vývoji psychofarmakoterapie a ošetřovatelské péče na psychiatrii pro zkvalitnění péče o pacienty.
Abstract in different language: Developing nursery surgenry of patient which is taking the neuroleptics deals with the theme of the thesis. It is a historical-comparative work about, in which the psychopharmacological action´s development is mapped on the neuroleptics bearing from it´s detection till this day coincidence. The heads are classificationed in the period after decade. The thesis gives an account of the neuroleptics separation, it´s designations, contradesignations and proper therapeutic procedure. To uncalled-for underactions is devoted the raised attention. It is attention directed torwards some alternations in indications, contraindications and renames. The untypical of neuroleptics´ detection meaned important landmark in the neuroleptics´ progress. Further the thesis is refered to psychological censor scales and gamut´s reference. Fundamental fraction of the thesis is concerned with medical care´s development of treating the patients for mental diseases, the task is put great on general nurses and to specify job scope for psychiatry, detail of administer a medicine. The aim of the thesis is to pool up-to-date knowledge on psychopharmacotherapy development and nursing staff of medical care for psychiatrical ward to aim at achieving patient´s care enhancement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce4,7 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Radova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce462,81 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Radova_oponent.pdfPosudek oponenta práce767,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Radova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce421,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.