Title: Komunikace v projektovém týmu
Other Titles: Communication within the project team
Authors: Šimková, Petra
Advisor: Dvořáková, Věra
Referee: Jermář, Milan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18531
Keywords: projektový management;projekt;projektový tým;komunikace
Keywords in different language: project management;project;project team;communication
Abstract: Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit komunikaci v projektovém týmu vybraného projektu a v případě nalezení nedostatků navrhnout opatření pro jejich odstranění. Teoretická část je členěna na dvě kapitoly. V první kapitole je definován projekt - jeho charakteristiky a životní cyklus, dále je pozornost věnována lidským zdrojům v projektu. Ve druhé kapitole je zmíněna základní charakteristika komunikace, její funkce, bariéry a komunikace v projektovém týmu. Praktická část je složena ze tří kapitol. První kapitola praktické části popisuje organizaci ESN Pilsen, z. s., z jejíž členů byl složen projektový tým realizující vybraný projekt "World Dinner". Důležitými aspekty zvoleného projektu, skladbou projektového týmu a analýzou komunikace v projektovém týmu, která byla provedena na základě dotazování a pozorování, se zabývá druhá kapitola praktické části. Poslední kapitola praktické části je věnována návrhům opatření pro zefektivnění komunikace v projektovém týmu, které jsou výstupem celé práce.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the analysis and evaluation of the communication in the project team of the selected project. If there will be found some shortages, it will be proposed provision to eliminate all defects. Theoretical part is divided into two parts. The first part focuses on the definition of the "project", its characteristic and the life cycle, than there is given high consideration to the human resources especially in the project.In the next chapter is mentioned the definition and characteristic of the "communication", its function, barrier and what means communication in the project team.Practical part of this bachelor thesis consists of three main parts. First of them is focused on chosen organization ESN Pilsen, z.s. of which members of the project team are coming. Members of ESN Pilsen organization realized chosen project named "World Dinner". Second part of the practical part focuses on very important aspects of this project as a composition of the team and an analysis of the communication between the members of the team. All those aspects are discussed on the basis of interrogation and observation. Last part of the practical part in this bachelor thesis is devoted to draft measures for streamlining of communication in project team. This is the main point of the whole bachelor thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Petra_Simkova_2015.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_simkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_simkova_OP.pdfPosudek oponenta práce590,21 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-simkova_BP.PDFPrůběh obhajoby práce739,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18531

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.