Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠimonová, Lenkacs
dc.contributor.authorKutlák, Jiřícs
dc.contributor.refereeJermář, Milancs
dc.date.accepted2015-06-10cs
dc.date.accessioned2016-03-15T08:47:15Z
dc.date.available2014-10-25cs
dc.date.available2016-03-15T08:47:15Z
dc.date.issued2015cs
dc.date.submitted2015-04-24cs
dc.identifier63097cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18555
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce na téma "Vliv okolí podniku na konkrétní podnik" se zabývá analýzou vlivu okolí na společnost BIG association s.r.o. V první části je představena zvolená společnost. Další část práce se věnuje analýze vnitřního a vnějšího okolí výše uvedeného podniku. Vnitřní okolí je charakterizováno na základě rozboru hmotných, nehmotných, finančních, lidských a marketingových zdrojů. Vnější okolí se dále dělí na mikrookolí a makrookolí. Pro analýzu mikrookolí je využit Porterův model pěti sil. Závěrečná část práce se věnuje zhodnocení vlivu okolí pomocí SWOT analýzy. V návaznosti na výsledky této analýzy jsou společnosti navrhnuta opatření pro budoucí vývoj. Práce je pro větší přehlednost koncipována na základě prolínání teoretické a praktické části.cs
dc.format66 s. (98 100 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectokolí podnikucs
dc.subjectvnitřní okolícs
dc.subjectPorterův model pěti silcs
dc.subjectmakrookolícs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.titleVliv okolí podniku na konkrétní podnikcs
dc.title.alternativeThe influence of surroundigs on a specific companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe presented bachelor thesis on the theme "The influence of the surroundings on a specific company" is dedicated to analysis of the influence that surroundings have on a BIG association s.r.o. The first part introduces the company. Following part examines the internal and the external environment of the firm. Internal environment is evaluated by analysis of tangible and intangible, human, financial and marketing resources. External environment is further divided into micro and macro environment. To analysis the micro environment is used Porter's model five forces. The final part is devoted to the evaluation of the influence of surroundings by using SWOT analysis. Building on the results of this analysis are suggested measures for future development of the company. The thesis is conceived for greater clarity on the basis of interconnection theoretical and practical parts.en
dc.subject.translatedbusiness environmenten
dc.subject.translatedinternal environmenten
dc.subject.translatedPorter's five forces modelen
dc.subject.translatedmacroenvironmenten
dc.subject.translatedSWOT analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KUTLAK_Jiri_2015.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_kutlak_VP.pdfPosudek vedoucího práce572,17 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_kutlak_OP.pdfPosudek oponenta práce470,61 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-kutlak_BP.PDFPrůběh obhajoby práce757,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18555

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.