Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: The Evaluation of the Economic Situation of the Company
Authors: Machová, Kristýna
Advisor: Skálová, Petra
Referee: Jelínková, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18557
Keywords: okolí podniku;finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;analýza poměrových ukazatelů;swot analýza
Keywords in different language: business environment;financial analysis;horizontal and vertical analysis;financial ratios analysis;swot analysis
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou situaci společnosti VETO CZ s.r.o. a navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení ekonomické situace společnosti. V práci je propojena teoretická část s částí praktickou. Nejprve je charakterizována společnost VETO CZ. Následně je stručně analyzováno okolí podniku, kde je pro praktickou část využito těch sektorů okolí podniku, které mají nejpodstatnější vliv na chod společnosti VETO CZ. Dále se práce věnuje finanční analýze, která je provedena za pomoci horizontální analýzy, vertikální analýzy a analýzy poměrových ukazatelů v rozmezí let 2009 až 2013. Předposlední kapitola je věnována SWOT analýze společnosti VETO CZ. Poslední kapitola vychází z kapitol předchozích a je zaměřena na návrhy, které by měly přispět ke zlepšení ekonomické situace společnosti VETO CZ.
Abstract in different language: The aim of this bachelor's thesis is to evaluate an economic situation of VETO CZ Ltd. company and propose measures which would lead to improvement of the economic situation of the company. In this thesis there is a practical part with a theoretical part connected. At the beggining there is the company VETO CZ characterized. Then a business environment analyzed and the most significant sectors which influence the company are used for further analysis. In the middle of this thesis there is financial analysis mentioned which is focused on horizontal analysis, vertical analysis and financial ratios analysis during the period 2009 to 2013. In the penultimate chapter there is SWOT analysis of the company VETO CZ described. The last chapter of this thesis builds on the previous chapters and focuses on proposals which would improve the economic situation of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kristyna_MACHOVA.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_machova_VP.pdfPosudek vedoucího práce560,54 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_machova_OP.pdfPosudek oponenta práce785,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-machova_BP.PDFPrůběh obhajoby práce825,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18557

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.