Title: Zobrazovací metody v diagnostice akutní plicní embolie
Other Titles: Imaging of acute pulmonary embolism
Authors: Fišerová, Jana
Advisor: Adámková, Jindřiška
Referee: Cibulková, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20590
Keywords: akutní plicní embolie;zobrazovací metody;CT;perfuze plic;radiační dávka
Keywords in different language: acute pulmonary embolism;imaging methods;CT;lung perfusion;radiation dose
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na zobrazovací metody v diagnostice akutní plicní embolie. V teoretické části je popsána epidemiologie, vznik, rizikové faktory, klinické projevy a léčba plicní embolie, poté navazuje diagnostická část, věnující se metodám a algoritmům využívaných při diagnostice plicní embolie. Teoretická část tedy komplexně popisuje problematiku daného onemocnění. V praktické části jsme pomocí kvantitativního výzkumu porovnávali a zkoumali metody používané v diagnostice plicní embolie. Data jsme získali z nemocničního systému WinMedicalc FN Lochotín. U zobrazovacích metod jsme porovnávali počet vyšetření daných metod v období od 1.1.2013 do 1.9.2014, zaměřili jsme se na jejich efektivitu a na radiační zátěž pacienta z daných vyšetření. Praktická část bakalářské práce nám přináší ucelený pohled na diagnostické možnosti plicní embolie.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on imaging in the diagnosis of acute pulmonary embolism. In the theoretical section describes the epidemiology, occurrence, risk factors, clinical manifestations and treatment of pulmonary embolism, after a follow-up diagnostic section devoted to methods and algorithms used in the diagnosis of pulmonary embolism. The theoretical part of it comprehensively describes the issue of the disease. In the practical part, we used quantitative research explored and compared the methods used in the diagnosis of pulmonary embolism. Data were obtained from hospital system WinMedicalc FN Lochotín. For imaging, we compared the number of examinations of the methods in the period from January 1, 2013 to September 1, 2014, we focused on their effectiveness and patient radiation dose from a given examination. Practical part gives us a comprehensive view of the diagnostic capabilities of pulmonary embolism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace. hotova verze..pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Fiserova VP.pdfPosudek vedoucího práce435,69 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Fiserova OP.pdfPosudek oponenta práce440,86 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Fiserova.pdfPrůběh obhajoby práce363,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20590

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.