Název: Srovnání kvality vody v přírodních koupalištích s koupacími oblastmi podléhajícími kontrole
Další názvy: Comparison of Water Quality Level in Natural Swimming Pools and Swimming Areas Under Control
Autoři: Kroupová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Klepáč, Josef
Oponent: Kubrová, Milena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2212
Klíčová slova: měření kvality vody;kvalita vody;srovnání kvality vody;kvalita vody v přírodních koupalištích;sinice;znečištění vody
Klíčová slova v dalším jazyce: measuring of water quality;water quality;comparison of water quality;water quality in natural swimming pools;cyanobacteria;water pollution
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá kvalitou vody v tzv. "nekontrolovaném" přírodním koupališti a jeho srovnání s koupací oblastí podléhající kontrole. V teoretické části se věnuji legislativě týkající se koupacích vod a to zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů především zákona č. 151/2011 Sb. V teoretické části se dále zabývám vysvětlením pojmů spojených se zdravotními riziky při koupání v přírodních koupalištích, měřením kvality vody, včetně popisu mikrobiologických, chemických a fyzikálních ukazatelů. V praktické části se věnuji vlastním odběrům vzorků vody v rybníku Milava, který není sledován a jeho srovnání s rybníkem Hejtman, který je sledován Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje. Sledované hodnoty jsou vyjádřeny v tabulkách a grafech.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the water quality monitoring in the "uncontrolled" natural swimming pool in comparison with the swimming area subject to control. The theoretical part is devoted to the legislation regulating the water for swimming, namely Act No. 258/2000 Coll., on the public health protection, as amended by Act No. 151/2011 Coll. The theoretical part also explains the terms relating to the health risks arising out of bathing in natural swimming pools, and the water quality measurement, including a description of microbiological, chemical and physical indicators. The practical part details the collection of water samples in the Milava pond which is not monitored as contrasted with the Hejtman pond monitored by the Regional Hygiene Office of the South Bohemian Region. The monitored values are given in the relevant tables and graphs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
lucie_kroupova_BP_2012.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kroupova - VP.jpgPosudek vedoucího práce393,72 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kroupova - OP.jpgPosudek oponenta práce485,28 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kroupova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce345,62 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2212

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.