Title: Pěvecké a hudebně dramatické činnosti dětí předškolního věku
Other Titles: Singing, musical and drama activities of early years foundation stage
Authors: Karasová, Lenka
Citation: SLAVÍKOVÁ, Marie ed.; KRÁL, Jiří ed. Sborník příspěvků studentské vědecké konference: teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2016, s. 1-17. ISBN 978-80-261-0677-7.
Issue Date: 2016
Publisher: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://kvd.zcu.cz/khk/index-2.html
http://hdl.handle.net/11025/22445
ISBN: 978-80-261-0677-7
Keywords: dramatická výchova;hudební výchova;předškolní věk;předškolní vzdělávání
Keywords in different language: drama education;music education;preschool age;preschool education
Abstract: Text příspěvku pojednává o spojení hudební výchovy s výchovou dramatickou v předškolním vzdělávání. Ráda bych ukázala možnosti propojení hudební výchovy s dramatickou, ověřila si jejich použitelnost v praxi a motivační funkci dramatické složky k hudebním činnostem. V teoretické části charakterizuji hudební a dramatickou výchovu, jejich současné pojetí v předškolním vzdělávání, vzájemné propojení a přínos pro rozvoj dítěte.
Abstract in different language: The Text of the post is about the connections of music education with the education of drama in preschool education. I'd like to show the possibilities of linking music education with a dramatic, verify their usability in practice and the motivational function of the dramatic components in musical activities. In the theoretical part to give musical and dramatic upbringing, their current concept in preschool education, mutual connection and contribution to the development of the child.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:SVK 2016
SVK 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karasova.pdfPlný text477,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22445

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.