Title: Úvod do judaismu - učební text pro studenty Blízkovýchodních studií
Other Titles: Introduction to Judaism - textbook for students of Middle-Eastern Studies
Authors: Němcová, Martina
Advisor: Tydlitátová, Věra
Referee: Hrdlička, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2306
Keywords: judaismus;učebnice;dotazníkové šetření;blízkovýchodní studia;obsahová analýza
Keywords in different language: judaism;textbooks;survey;middleeast studies;content analysis
Abstract: Práce pojednává o vzniku učebního textu pro studenty prvního ročníku oboru Blízkovýchodní studia. Analyzuje provedené dotazníkové šetření a představuje jeho výsledky. Součástí práce je také analýza a kritická reflexe vybraných středoškolských učebnic dějepisu. Jedna kapitola je v práci věnována vzorovým kapitolám budoucího učebního textu.
Abstract in different language: The work deals with the creation of textbook for first-year students of Middle Eastern studies. Analyzes carried out a survey and its results. The work also includes analysis and critical reflection of selected high school history textbooks. One chapter is devoted to work in the model for future textbook chapters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Martina Nemcova.pdfPlný text práce725,99 kBAdobe PDFView/Open
Nemcova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce333,51 kBAdobe PDFView/Open
Nemcova_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,46 kBAdobe PDFView/Open
Nemcova.pdfPrůběh obhajoby práce161,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2306

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.