Title: Vyzbrojování a dovoz zbraní do Egypta ze zemí západního a východního bloku v letech 1947 až 1956
Other Titles: Militarization and Import of Arms into Egypt from Countries of Western and Eastern Block between years 1947 and 1956
Authors: Pechová, Petra
Advisor: Bouchal, Martin
Referee: Ramadan, Issam
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2307
Keywords: válka v Palestině;embargo na dovoz zbraní;egyptská armáda;československo-egyptské obchodní vztahy;československo-egyptský zbrojní kontrakt;znárodnění;Společnost Suezského průplavu
Keywords in different language: war in Palestine;arms embargo;egyptian army;czech-egyptian commercial relations;czech-egyptian arms contract;nationalization;Company of Suez canal
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem zbrojních dodávek do Egypta od konce druhé světové války až do Suezské krize a snaží se zahrnout celou škálu aspektů, které tyto dodávky ovlivnily. Práce je rozdělena do deseti kapitol, ve kterých se snažím objasnit důvody egyptské poptávky po zbraních a snahu Egypta vymanit se z vlivu Západu, která vyvrcholila uzavřením zbrojního kontraktu s Československem v roce 1955, jenž měl dalekosáhlé následky. Práce je ukončena vojenskými (ne)přípravami Egypta na konflikt, který je historiky běžně označován jako Suezská krize. Celkovým cílem této práce je prokázat, že jak v letech 1947 a 1948, tak i v roce 1956 lze i přes jisté problémy Egypt považovat za vojensky nejsilnější stát v oblasti Blízkého východu.
Abstract in different language: This thesis focuses on militarization and the import of arms into Egypt from the end of the Second World War to the Suez crisis. The aim of this thesis is to prove that during this period Egypt was well militarily equipped and was the most militarily powerful country in the Middle East. The thesis consists of ten chapters, in which I try to explain reasons for the Egyptian request for arms and its effort to become independent from western influence. This effort was achieved when Egypt signed an arms contract with Czechoslovakia in 1955 which had significant implication for the Egyptian future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Petra Pechova.pdfPlný text práce26,96 MBAdobe PDFView/Open
Pechova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,89 kBAdobe PDFView/Open
Pechova_oponent.pdfPosudek oponenta práce357,77 kBAdobe PDFView/Open
Pechova.pdfPrůběh obhajoby práce144,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2307

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.