Název: Vyzbrojování a dovoz zbraní do Egypta ze zemí západního a východního bloku v letech 1947 až 1956
Další názvy: Militarization and Import of Arms into Egypt from Countries of Western and Eastern Block between years 1947 and 1956
Autoři: Pechová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Bouchal, Martin
Oponent: Ramadan, Issam
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2307
Klíčová slova: válka v Palestině;embargo na dovoz zbraní;egyptská armáda;československo-egyptské obchodní vztahy;československo-egyptský zbrojní kontrakt;znárodnění;Společnost Suezského průplavu
Klíčová slova v dalším jazyce: war in Palestine;arms embargo;egyptian army;czech-egyptian commercial relations;czech-egyptian arms contract;nationalization;Company of Suez canal
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem zbrojních dodávek do Egypta od konce druhé světové války až do Suezské krize a snaží se zahrnout celou škálu aspektů, které tyto dodávky ovlivnily. Práce je rozdělena do deseti kapitol, ve kterých se snažím objasnit důvody egyptské poptávky po zbraních a snahu Egypta vymanit se z vlivu Západu, která vyvrcholila uzavřením zbrojního kontraktu s Československem v roce 1955, jenž měl dalekosáhlé následky. Práce je ukončena vojenskými (ne)přípravami Egypta na konflikt, který je historiky běžně označován jako Suezská krize. Celkovým cílem této práce je prokázat, že jak v letech 1947 a 1948, tak i v roce 1956 lze i přes jisté problémy Egypt považovat za vojensky nejsilnější stát v oblasti Blízkého východu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on militarization and the import of arms into Egypt from the end of the Second World War to the Suez crisis. The aim of this thesis is to prove that during this period Egypt was well militarily equipped and was the most militarily powerful country in the Middle East. The thesis consists of ten chapters, in which I try to explain reasons for the Egyptian request for arms and its effort to become independent from western influence. This effort was achieved when Egypt signed an arms contract with Czechoslovakia in 1955 which had significant implication for the Egyptian future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Petra Pechova.pdfPlný text práce26,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechova_oponent.pdfPosudek oponenta práce357,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechova.pdfPrůběh obhajoby práce144,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2307

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.