Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJelínková Eva, Ing.
dc.contributor.authorMikeš, Jan
dc.contributor.refereeJermář Milan, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-6
dc.date.accessioned2017-02-21T08:22:22Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:22:22Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-25
dc.identifier62354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23327
dc.description.abstractTématem této bakalářská práce je vliv okolí podniku na konkrétní podnik. Cílem práce je analyzovat vlivy působící na společnost Red Bull Česká republika s.r.o. na úrovní makroprostředí, mezoprostředí a mikroprostředí, odhadnout budoucí vývoj a navrhnout opatření ke zlepšení postavení podniku na trhu. V první části je teoreticky popsáno okolí podniku a použité analýzy. Druhá část je věnována představení podniku. Ve třetí části je nejprve popsán pomocí PEST analýzy vliv makroprostředí, pomocí Porterova modelu pěti sil vliv mezoprostředí a za pomoci benchmarkingu je porovnáno mikroprostředí. Na základě získaných informací je sestavena SWOT analýza společnosti Red Bull Česká republika s.r.o. Čtvrtá část se zabývá zhodnocením výsledků a návrhy opatření.cs
dc.format74 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectokolí podnikucs
dc.subjectpestle analýzacs
dc.subjectporter?v model pěti silcs
dc.subjectbenchmarkingcs
dc.subjectswot analýzacs
dc.subjectred bull česká republika s.r.o.cs
dc.titleVliv okolí podniku na konkrétní podnikcs
dc.title.alternativeThe influence of surroundings on specific companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe subject of this bachelor thesis isthe influence of surroundings on specific company. Theaimis to analyse the surrounding's influences that affect the company Red Bull Česká republika s r. o. on the level of macroenvironment, mezoenvironment and microenvironment, predict future development and propose measures to improve the position of the enterprise market. The first part is theoretically describing surroundings of company and applied analysis. The second part is dedicated to the presentation of the company. The third part is described the impact of macroenvironment using PEST analysis, mezoenvironment using Porter's five forces model and microenvironment using benchmarking.The SWOT analysis of the company Red Bull Českárepublika s.r.o. based on obtained information is assembled. The fourth part deals with the evaluation of the results and proposals for action.en
dc.subject.translatedcompany's surroundingsen
dc.subject.translatedpestle analysisen
dc.subject.translatedporter's five forces modelen
dc.subject.translatedbenchmarkingen
dc.subject.translatedswot analysisen
dc.subject.translatedred bull česká republika s.r.o.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MIKES-Jan-Bakalar-2016 (1).pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
BP_Mikes_OP.pdfPosudek oponenta práce663 kBAdobe PDFView/Open
BP_Mikes_VP.pdfPosudek vedoucího práce730,39 kBAdobe PDFView/Open
BP_Mikes.PDFPrůběh obhajoby práce1,4 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23327

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.