Title: Neziskové organizace a vývoj jejich role
Other Titles: Non-government organizations and their role development
Authors: Průchová, Martina
Advisor: Jarý Čestmír, PhDr.
Referee: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23339
Keywords: neziskové organizace;mateřská škola;financování mateřských škol;plzeň
Keywords in different language: non-profit organization;kindergarten;kindergarten funding;pilsen
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je role neziskových organizací a vývoj jejich poslání na území České republiky. V první části práce je popisována obecná charakteristika neziskových organizací, jejich vize a poslání, historický vývoj a základní klasifikace. Druhá část práce se věnuje teoriím objasňujícím hlouběji podstatu neziskových organizací, jejich rolí a vývoj právních norem, kterými se neziskové organizace řídí. Ve třetí části je detailněji rozebrán konkrétní typ příspěvkových neziskových organizací mateřských škol, se zaměřením na jejich roli, význam, zákonodárství a obecná pravidla jejich financování. Čtvrtá, praktická část, rozebírá čerpání a využití finančních prostředků za období 2012 2015 konkrétní mateřskou školou v Plzni.
Abstract in different language: The aim of this Bachelor´s thesis is to describe a role of the non-profit organizations and development of their mission in the Czech Republic. In the first part there is presented general characteristic of non-profit organizations, their vision and mission, historical evolution and elemental classification. The second part is dedicated to theories clarifying a deeper core of the non-profit organizations as well as their role and the development of legislation. In the third part there is described a concrete type of state funded non-profit organizations the kindergarten. Characterization of its role, importance, legislation and its funding is contained. The fourth, practical part analyse drawing and depleting of the wherewithal during 2012-2015 by a particular kindergarten in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K14B0032K_Bakalarska prace.pdfPlný text práce651,47 kBAdobe PDFView/Open
Pruchova M. - V.PDFPosudek vedoucího práce595,38 kBAdobe PDFView/Open
Pruchova M. - O.PDFPosudek oponenta práce734,89 kBAdobe PDFView/Open
Pruchova M. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce198,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23339

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.