Title: Obchodní plán podniku s využitím zahraničního obchodu
Other Titles: Business plan of the company with using foreign trade
Authors: Ficián, Lubomír
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Bultas Miloslav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23341
Keywords: obchodní plán;marketingový mix;logická rámcová matice;síťový graf;swot
Keywords in different language: business plan;marketing mix;logic framework matrix;network graph;swot
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na téma Obchodní plán společnosti s využitím zahraničního obchodu. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na část teoretickou a část praktickou. První, teoretická, část popisuje podnikatelský plán jako celek. Poté jsou v dalších kapitolách charakterizovány jednotlivé části plánu. Po charakteristice podnikatelského plánu následuje stručná charakteristika zahraničního obchodu. Praktická část obsahuje již tvorbu konkrétního podnikatelského plánu. Kapitoly jsou zaměřeny na popis společnosti, popis produktů, analýzu prostředí společnosti a rizika projektu. Hlavním výstupem praktické části je logická rámcová matice, která ukazuje všechny činnosti a předpoklady, které musejí být splněny pro úspěšné zakončení projektu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the topic the business plan of the company using foreign trade. The thesis is divided into two parts, the theoretical and practical part. The first, theoretical part describes the business plan as a whole. Then there are other chapter which describes the individual parts of the plan. After the business plan characteristic follows a brief characteristic of foreign trade. The practical part contains already creation of a concrete business plan for company. Chapters are focused on description of the company, a description of products, analysis of the company and project risks. The main result of the practical part is the logical framework matrix that shows all activities and conditions that must be done for successful project completion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lubomir_Fician_K13B0435P.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
BP_Fician_OP_SPR.pdfPosudek oponenta práce833,87 kBAdobe PDFView/Open
BP_Fician_VP_SPR.PDFPosudek vedoucího práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
BP_Fician.PDFPrůběh obhajoby práce1,39 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23341

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.