Title: Projekt a jeho plán
Other Titles: Project and its plan
Authors: Marešová, Lucie
Advisor: Sova Martinovský Václav, Ing.
Referee: Svoboda Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23343
Keywords: plán;projekt;wbs;logický rámec
Keywords in different language: plan;project;wbs;logical frame matrix
Abstract: Předložená práce je zaměřena na projektové plánování a zpracování konkrétního projektu. Téma bylo vybráno především kvůli jeho aktuálnosti. Cílem této práce vytvoření plánu pro konkrétní projekt "Výstavba splaškové kanalizace". Teoretická část práce obsahuje základní terminologii z oblasti projektového managementu. V praktické části je popsán investor projektu obec Klášter Hradiště nad Jizerou, projekt a jeho cíl. Práce dále obsahuje jednotlivé dílčí plány projektu. Hlavním přínosem této práce je zpracovaný plán konkrétního projektu a možnost jeho následného využití. Praktická část také poskytuje kompaktní náhled na projekt výstavby kanalizace, který může sloužit jako pomoc při plánování podobného projektu.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis is focused on project planning and on real project processing. The topic was mainly chosen due to its topicality. The aim of this thesis is to create a plan for a specific project - "Construction of sewerage". The theoretical part includes basic terminology of project management. The practical part describes the project investor - municipality Klášter Hradiště nad Jizerou, project and its aim. Thesis includes individual sub-project plans. The main contribution of this bachelor´s thesis is compiled plan of specific project and the possibility of its subsequent use. The practical part also provides a compact view of the sewer construction project, which can serve as an aid in planning a similar project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Maresova Lucie_K13B0347P.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
BP_Maresova_VP_SPR.pdfPosudek vedoucího práce640,21 kBAdobe PDFView/Open
BP_Maresova_OP_SPR.PDFPosudek oponenta práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
BP_Maresova.PDFPrůběh obhajoby práce1,33 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23343

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.