Title: Řízení projektové komunikace
Other Titles: Management of project communication
Authors: Zakharava, Yuliya
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23347
Keywords: projekt;projektový management;projektový tým;komunikace;plán komunikace.
Keywords in different language: project;project management;project team;communication;project communication plan.
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřená na projekt a řízení projektové komunikace. Hlavním cílem práce je analyzovat a zhodnotit přístup k řízení komunikace u konkrétního projektu, najít případné problémy a navrhnout opatření. Důvodem výběru tohoto tématu je zvyšující se potřeba věnovat se této problematice, která má zásadní význam pro úspěch jak projektu, tak celé organizace. První část bakalářské práce se zabývá teorií dané problematiky a podle literárních pramenů, které byly čerpány z různých zdrojů, jak českých, tak zahraničních, popisuje základy projektového řízení a projektové komunikace. V druhé části je teoretický základ aplikován do praxe. Analýza konkrétního projektu je provedena vlastním pozorováním, osobními rozhovory se zástupcem projektu a polostrukturovanými rozhovory s několika účastníky projektového týmu. Na základě provedené analýzy je vypracován souhrn silných a slabých stránek projektové komunikace. V závěru jsou prezentovány návrhy na zlepšení projektu a projektové komunikace.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on a project and management of projekt communication. The main goal is to analyze to evaluete approaches to the management of communication for a particular project, to find possible problems and propose measures. The reason for choosing this topic is an increasing need to devore this issue, which is crucial to the success as for project and organization. The first chapter of the bachelor thesis introduces theoretical terms of this issue and by the literal sources, which were taken from various resources, received in Czech as well as in foreing language, clarifies the basics of project management and project communication. In the second part of the thesis, the theoretical base is applied to practice. The analysis of particular project is carried out using surveillance methods, personal interviews with a representative of the project and semi-structured interviews with several participants of the project team. Based on the analysis, collected a summary of strengths and weaknesses of the project communication. In conclusion are presented possible proposal for improving project and project communication.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zakharava.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
BP_Zaharava_VP_SPR.pdfPosudek vedoucího práce691,18 kBAdobe PDFView/Open
BP_Zakharava_OP_SPR.pdfPosudek oponenta práce703,73 kBAdobe PDFView/Open
BP_Zakharava_1.PDFPrůběh obhajoby práce1,4 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23347

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.